logo fries genootschap

Abstracts

Abstracts (samenvattingen) downloaden

Samenvattingen Abstracts De Vrije Fries 2020
Samenvattingen Abstracts De Vrije Fries 2017
Samenvattingen Abstracts De Vrije Fries 2016
Samenvattingen Abstracts De Vrije Fries 2015
Samenvattingen Abstracts De Vrije Fries 2014

Over de abstracts (samenvattingen)

Vanaf jaar 2014 publiceert De Vrije Fries samenvattingen van de bijdragen die opgenomen zijn in het jaarboek. Deze samenvattingen worden online aangeboden, dat wil zeggen: in PDF-documenten op de website geplaatst.

Leeswijzer

  1. De samenvattingen worden drietalig aangeboden: Nederlands, Fries en Engels. De volgorde is steeds zo, dat de taal waarin het artikel geschreven is als eerste volgt. Daarna komen de Friese, de Nederlandse en/of de Engelse vertaling.
  2. Alleen auteurs die verbonden zijn aan een instelling, worden vermeld met de naam en de vestigingsplaats van het desbetreffende instituut. Lezers die geïnteresseerd zijn in contactgegevens van auteurs die niet aan een instelling verbonden zijn, kunnen zich wenden tot de redactie.

Peer review procedure

Bij de beoordeling van artikelen maakt de redactie van De Vrije Fries gebruik van peer review. Ingediende manuscripten worden in deze procedure getoetst op wetenschappelijke criteria zoals:

• Adequate weergave van de probleemstelling
• Methodologische verantwoording
• Vakinhoudelijke juistheid van feiten en analyses
• Bijdrage aan het veld van onderzoek

Desgewenst en na overleg met de auteur legt de redactie een ingediend en geanonimiseerd manuscript voor aan externe referenten. In principe streeft de redactie per manuscripts naar twee peer reviewers die geselecteerd worden op basis van hun kennis over het thema dat in het manuscript behandeld wordt. De commentaren worden geanonimiseerd voorgelegd aan de auteur. In laatste instantie beslist de redactie over het al dan niet opnemen van het manuscript in De Vrije Fries. Artikelen die de peer review procedure ondergaan hebben, worden bij publicatie onderscheiden met een asterisk (*).

English text

Download abstracts

Abstracts De Vrije Fries 2020
Abstracts De Vrije Fries 2017
Abstracts De Vrije Fries 2016
Abstracts De Vrije Fries 2015
Abstracts De Vrije Fries 2014

About the abstracts

From the year 2014 onwards De Vrije Fries has published abstracts of the articles published in the yearbook. These abstracts are presented online, that is to say: put on the website in PDF-documents.

Reader’s guide

  1. The abstracts are presented in Dutch, Frisian and English. The sequence is as follows: the language an article is written in comes first, then the Frisian, the Dutch and/or the English translations.
  2. Only authors affiliated to an institution are mentioned with the name and location of the institution concerned. Readers interested in contact details of authors not affiliated to an institution can contact the editorial board.

Peer review procedure

The editorial board of De Vrije Fries uses peer review for the assessment of articles. In this procedure, submitted manuscripts are checked against scientific criteria like:

•    Adequate presentation of the research question
•    Methodological justification
•    Professional accuracy of facts and analyzes
•    Contribution to the field of research

Optionally and after consultation with the author, the editorial board forwards a submitted and anonymised manuscript to the external referees. For each manuscript, the editorial board principally strives for two peer reviewers selected on the basis of their knowledge of the theme dealt with in the manuscript. Comments will be anonymously forwarded to the author. The editorial board ultimately decides whether a manuscript will be published in De Vrije Fries. Articles that have gone through the peer review procedure are distinguished by an asterisk (*) when published.