Nummer 101 (2021)

[online beschikbaar]

THEMA: VERZET, ACCOMMODATIE EN COÖPERATIE TIJDENS DE BEZETTING IN FRIESLAND

 • RALF FUTSELAAR EN DOEKE SIJENS, MET EEN BIJDRAGE VAN J.J. HUIZINGA: Friese helden, Fries verzet?, Verzet, accommodatie en collaboratie tijdens de bezetting in Friesland 1940-1945

 • DOEKE SIJENS: ‘Hwa’t libje wol, moat fjuchtsje!’, De eerste herdenkingen van de Slag bij Warns

 • FRANK VAN VREE: ‘Wy wiene gjin helden’, De Overval als ankerplaats van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog

 • LEO VERHART: Archeologie in Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog

 • OTTO S. KNOTTNERUS: Redbad als icoon van de Friese identiteit

 • JOHAN FRIESWIJK: ‘Das Ahnenerbe’ en Friesland

BIJDRAGEN

 • ARJEN VERSLOOT*: De herbewoning van de Friese kwelders en terpnamen, Een onderzoek naar mogelijke verbanden

 • REITZE J. JONKMAN: Taalknooppunt Halbertsma (1789-1869), Tusken njoggentjinde-iuwske ideeën oer Nederlânsk, Stedsk en Frysk en tusken de iuwen foar en nei him

 • OEBELE VRIES: Het Duits-Fries-Surinaamse officiersgeslacht Hanecroth

 • WIM SLAGTER: ‘Ik betwijfel, of de heer Van Gilse het aangenaam zal vinden, dat hij zijn zetel aan een slecht potlood dankt’ De Tweede Kamerverkiezingen van 1897 in het kiesdistrict Sneek

BOEKBESPREKINGEN

 • SIMON HALINK: Tymen Peverelli, De stad als vaderland. Brugge, Leeuwarden en Maastricht in de eeuw van de natiestaat – 1815-1914

 • REDMER ALMA: Oebele Vries, Ferdban. Oudfriese oorkonden en hun verhaal

KRONIEK

 • DIANA SPIEKHOUT EN HAN NIJDAM: Archeologische Kroniek van Fryslân over 2019 en 2020

 • Jaarverslag Koninklijk Fries Genootschap over 2020

 • Over de auteurs

Laatste online artikelen