It Keninklik Frysk Genoatskip

It Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer, oprjochte yn 1827, wol it ûndersyk nei en de belangstelling foar de Fryske skiednis en kultuer befoarderje.

Wurd no lid fan it Keninklik Frysk Genoatskip

Keninklik Frysk Genoatskip

Portret fan Ymck van Paffenrode

Histoarysk tydskrift Fryslân

De Molukkers
fan kamp Wyldemerk

Wittenskiplik jierboek De Vrije Fries

Tema: Ferset,
akkommodaasje en
koöperaasje yn de
besetting yn Fryslân

Kolleksje

Kolleksje útljochte

Yn de kolleksje fan it Frysk Genoatskip binne ûnder oare de pendantportretten fan Hylck en Frans van Eysinga troch Wybrand de Geest út 1634 en in soad stikken Frysk sulverwurk.

fryslan_nov_2021
Nijs

Haadredakteur socht

Fanwegen it mei pensjoen gean, ein 2022, fan de hjoeddeistige haadredakteur fan histoarysk tydskrift Fryslân siket it bestjoer fan it KFG in opfolger. Ynformaasje oer funksje-easken, taken en honorearring is op te freegjen op it sekretariaat (info@friesgenootschap.nl). Sollisitaasjebrieven mei cv kinne op syn lêst 31 maart 2022 nei ditselde e-mailadres stjoerd wurde.

halve_Frys_VF22
Publikaasjes

Utjeften fan it Frysk Genoatskip

It Genoatskip twa periodiken út: it wittenskiplik jierboek De Vrije Fries en it histoarysk tydskrift Fryslân. Dêrneist hat it Genoatskip noch in tal oare aktiviteiten lykas ekskurzjes en lêzingen.

mensen
Ynskriuwe

Wurd lid fan it Frysk Genoatskip

De wichtichste foardielen fan it lidmaatskip:
• It jierboek De Vrije Fries
• Seis kear yn it jier it histoarysk tydskrift Fryslân
• Fergees tagong mei de húshâlding ta it Fries Museum

Us kolleksje