logo fries genootschap

It Keninklik Frysk Genoatskip

It Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer, oprjochte yn 1827, wol it ûndersyk nei en de belangstelling foar de Fryske skiednis en kultuer befoarderje.

Wurd no lid fan it Keninklik Frysk Genoatskip

Keninklik Frysk Genoatskip

Portret fan Ymck van Paffenrode

Histoarysk tydskrift Fryslân

De griene longen fan
Ljouwert

Wittenskiplik jierboek De Vrije Fries

Tema: Ferset,
akkommodaasje en
koöperaasje yn de
besetting yn Fryslân

huwelijkshart_Z08959
KOLLEKSJE

Kolleksje útljochte

Yn de kolleksje fan it Frysk Genoatskip binne ûnder oare de pendantportretten fan Hylck en Frans van Eysinga troch Wybrand de Geest út 1634 en in soad stikken Frysk sulverwurk.

Besjoch útljochte stikken.

Nijs

It bestjoer fan it Keninklik Frysk Genoatskip nûget jo út foar de Algemiene ledegearkomste op woansdei 29 juny 2022 om 19.45 oere yn it Fries Museum yn Ljouwert. Nei it saaklike part hâldt publykshistoarika Anne-Goaitske Breteler de lêzing ‘Publieksskiednis yn Fryslân’.

Klik hjir foar de wurklist en mear ynformaasje oer de lêzing. 

Fryslan mei juni 2022
Publikaasjes

Utjeften fan it Frysk Genoatskip

It Genoatskip twa periodiken út: it wittenskiplik jierboek De Vrije Fries en it histoarysk tydskrift Fryslân. Dêrneist hat it Genoatskip noch in tal oare aktiviteiten lykas ekskurzjes en lêzingen.

mensen
Ynskriuwe

Wurd lid fan it Frysk Genoatskip

De wichtichste foardielen fan it lidmaatskip:
• It jierboek De Vrije Fries
• Seis kear yn it jier it histoarysk tydskrift Fryslân
• Fergees tagong mei de húshâlding ta it Fries Museum

Us kolleksje