logo fries genootschap

It Keninklik Frysk Genoatskip

It Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer, oprjochte yn 1827, wol it ûndersyk nei en de belangstelling foar de Fryske skiednis en kultuer befoarderje.

Wurd no lid fan it Keninklik Frysk Genoatskip

Keninklik Frysk Genoatskip

Orrery

Histoarysk tydskrift Fryslân

Yn de fuotleasten
fan 'doarpsgek'
Jan Prakje

Wittenskiplik jierboek De Vrije Fries

Tema: Twatûzen jier
Friezen en har lânskip

huwelijkshart_Z08959
KOLLEKSJE

Kolleksje útljochte

Yn de kolleksje fan it Frysk Genoatskip binne ûnder oare de pendantportretten fan Hylck en Frans van Eysinga troch Wybrand de Geest út 1634 en in soad stikken Frysk sulverwurk.

Besjoch útljochte stikken.

Yn de ôfrûne jierren hat in opfallend soad Frysk erfgoed in UNESCO-predikaat krigen: Waadsee, Woudagemaal, Richthofenkolleksje, it Eise Eisinga Planetarium en Ljouwert City of Literature. Dat liket in positive wurdearring, mar binne der ek beswieren?

Fryslan_jan24-vrije_fries_helft
Publikaasjes

Utjeften fan it Frysk Genoatskip

It Genoatskip twa periodiken út: it wittenskiplik jierboek De Vrije Fries en it histoarysk tydskrift Fryslân. Dêrneist hat it Genoatskip noch in tal oare aktiviteiten lykas ekskurzjes en lêzingen.

mensen
Oanmelde

Wurd lid fan it Frysk Genoatskip

De wichtichste foardielen fan it lidmaatskip:
• It jierboek De Vrije Fries
• Seis kear yn it jier it histoarysk tydskrift Fryslân
• Fergees tagong foar it lid en eventuele húsgenoaten ta it Fries Museum

Us kolleksje