logo fries genootschap

It Keninklik Frysk Genoatskip

It Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer, oprjochte yn 1827, wol it ûndersyk nei en de belangstelling foar de Fryske skiednis en kultuer befoarderje.

Wurd no lid fan it Keninklik Frysk Genoatskip

Keninklik Frysk Genoatskip

Orrery

Histoarysk tydskrift Fryslân

Maartenswouden
en Borneroord

Wittenskiplik jierboek De Vrije Fries

Tema: oer
nijskultuer
yn Fryslân

huwelijkshart_Z08959
KOLLEKSJE

Kolleksje útljochte

Yn de kolleksje fan it Frysk Genoatskip binne ûnder oare de pendantportretten fan Hylck en Frans van Eysinga troch Wybrand de Geest út 1634 en in soad stikken Frysk sulverwurk.

Besjoch útljochte stikken.

Genoatskipslêzing mei histoarikus Philipp Blom op 28 oktober

Op sneon 28 oktober 2023 is de earste Genoatskipslêzing fan it Keninklik Frysk Genoatskip. Philipp Blom sprekt oer de klimaattransysje yn histoarysk perspektyf en sil ek de hjoeddeistige stikstofproblematyk belûke. Klik om oan te melden!

Fryslan_jul23-vrije_fries_helft
Publikaasjes

Utjeften fan it Frysk Genoatskip

It Genoatskip twa periodiken út: it wittenskiplik jierboek De Vrije Fries en it histoarysk tydskrift Fryslân. Dêrneist hat it Genoatskip noch in tal oare aktiviteiten lykas ekskurzjes en lêzingen.

mensen
Oanmelde

Wurd lid fan it Frysk Genoatskip

De wichtichste foardielen fan it lidmaatskip:
• It jierboek De Vrije Fries
• Seis kear yn it jier it histoarysk tydskrift Fryslân
• Fergees tagong mei de húshâlding ta it Fries Museum

Us kolleksje