Wittenskiplik jierboek De Vrije Fries

It wittenskiplik jierboek De Vrije Fries (sûnt 1839) wurdt útjûn troch it Frysk Genoatskip yn gearwurking mei de Fryske Akademy.

De Vrije Fries jierboek bestelle

abstractrhvrijefries
Gearfettingen

Oer de abstracts (gearfettings)

Fanôf it jier 2014 publisearret De Vrije Fries gearfettings fan 'e bydragen opnommen yn it jierboek. Dizze gearfettings wurde online oanbean, dat is pleatst yn PDF-dokuminten op 'e webside.

brilvrijefries
DE VRIJE FRIES

De Vrije Fries online

De ynhâld bestiet út wittenskiplike artikels en mear bydragen oer essayisten op it mêd fan Fryske skiednis, keunst, literatuer en archeology. As it mooglik is, wurdt it Fryske materiaal yn in bredere kontekst pleatst.

Cover_DVF_2021helft
Jierboek

Online artikelen van De Vrije Fries

It wittenskiplik jierboek De Vrije Fries (sûnt 1839) wurdt útjûn troch it Frysk Genoatskip yn gearwurking mei de Fryske Akademy.

coveroudevrijefries
BESTELLE

Alde nûmers fan De Vrije Fries

Foar leden binne de folgjende dielen fan De Vries Fries nei te bestellen. 

Oer De Vrije Fries

It wittenskiplik jierboek De Vrije Fries (sûnt 1839) wurdt útjûn troch it Frysk Genoatskip yn gearwurking mei de Fryske Akademy.

De ynhâld bestiet út wittenskiplike artikels en mear essayistyske bydragen op it mêd fan de Fryske skiednis, keunst, literatuer en archeology. As it mooglik is wurdt de Fryske stof yn in bredere kontekst behannele. De Vrije Fries is in erkend Peer Reviewed publikaasje.

De redaksje oanrekkomandearje foar kopij? Sjoch hjir foar Kopijregels en auteursynstruksjes.

vrijefries image