Cov Fryslan juli aug 2022 LR
Blokhuis op kaart Harlingen door Jacob vn Deventer 1562_a
Yn dit nûmer: Fryslân 2022-4

Dage fan Harns

Begjin 16de iuw wie Harns net folle mear as in fiskersbuertsje. Mar it hie in sterke basis foar spektakulêre groei: grûnstoffen deunby foar ‘nijverheid’, in militêr-strategysk sterke lizzing en in tichtbefolke achterlân. Dat makke Harns om 1600 hinne oant de twadde stêd fan Fryslân.
otto_de_boer_S1945-034_a
Yn dit nûmer: Fryslân 2022-4

Jachtsêne mei in ferhaal

De aanschaf van een schouwstuk met een jachtscène prikkelden Rienk Bijma en Johan Jeltema tot een speurtocht naar de maker ervan. Dat bleek Otto de Boer sr. te zijn, geboren in Woudsend, en vanuit nieuwe standplaats Leeuwarden een gewild schilder van tal van genres, vooral katholieke
Lapekoer_a
Yn dit nûmer: Fryslân 2022-4

Emansipaasje fan it Frysk

Twahûndert jier lyn ferskynde De lape koer fen Gabe Skroor fan de bruorren Halbertsma. Begûn as tin boekje, wurdt it dochs sjoen as mylpeal yn de ûntjouwing fan it Frysk as literêre taal. It is mar de fraach of de Halbertsma’s dat foar eagen hiene. Yn elts gefal wie it wat folslein nijs, dizze Lapekoer.
Groninger Koussewinkel-GA_a
Yn dit nûmer: Fryslân 2022-4

De reis fan Yslânske hoazzen

Yslânske skiep hawwe in facht dy’t poergeskikt is foar klean: sêfte, lange en sterke fezels dy’t goed isolearje en boppedat wetterôfstjittend binne. Gjin wûnder dat de Yslânske befolking dit skiepperas hat. Mar hoe kamen fan dizze wol makke hoazzen yn Harns telâne?

Histoarysk tydskrift Fryslân

Histoarysk tydskrift Fryslân is as skiednistydskrift in trouwe ôfspegeling fan ús provinsje: in eigensinnich ferline, ryk dokumintearre, fleurich yllustrearre en soarchfâldich argivearre. Fryslân jout oan dat boeiende ferline in publyksfreonlik gesicht. Elke útjefte befettet sa'n acht artikels, faak is der in oansprekkend tema mei in aktuele link.

Dêrneist binne der fêste rubriken, bygelyks oer de stân fan it Fryske histoaryske ûndersyk, en tal fan losse artikels. Belangryk is it 'service-part', mei boekbesprekken, kalinder en nijs.

Histoarysk tydskrift Fryslân ferskynt seis kear yn it jier.

voorbeeld fryslan nummers