Fryslân lowres juli 2012 cover

De dage fan de sport yn Fryslân

(18de jiergong, nr. 4, july/augustus 2012)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

It is amper mear foar te stellen dat sport yn earder tiden in wat obskuere saak wie of foar minsken mei tiid, jild en gekke ideeën, of 'fanatikelingen'. Oardel iuw lyn wie sport, benammen yn Fryslân, in lytse bysaak, dy’t bytiden soms hurd útgroeie koe ta in haadsaak.
Fryslan mei juni 2012

Popmuzyk yn Fryslân

(18de jiergong, nr. 3, maaie/juny 2012)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Ofrûne Peaske fierde popfestival Aaipop yn Nijlân it 25-jierrich jubileum. It fanâlds wat steatlike Tresoar wijde der in lytse tentoanstelling oan, dêr't dúdlik mei waard dat popmuzyk yn Fryslân tsjintwurdich serieus nommen wurde moat.
Fryslan maart april 2012

Befalle en oerein komme

(18de jiergong, nr. 2, maart/april 2012)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

It kreambêd hat iuwenlang in boarne fan grutte bliidskip en bot fertriet west. Tal nij libben stoar wer gau, in frou oan it befallen wie yn grutte ûnwissichheid oft se de befalling oerlibje soe. De risiko's wienen grut, de kennis fan komplikaasjes lyts.
Fryslan jan feb 2012

Jonathan Israel

(18de jiergong, nr. 1, jannewaris/febrewaris 2012)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Radical Enlightenment, dêr stiet Jonathan Israel om bekend. En radical, dat is er wol: hy makket dúdlike karren. De (Westerske) politike filosofy yn it tiidrek 1650-1800 is troch Jonathan Israel ta oersichtlike proporsjes werombrocht.
Fryslan nov dec 2011

Grinsgefallen

(17de jiergong, nr. 6, novimber/desimber 2011)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

De yndieling fan Fryslân yn gemeenten fan de Frânske Tiid ôf is in út en troch fermaaklike cocktail fan wiisheid, persoanlike ambysjes, oergeunst, hebsucht en doelmjittichheid. En it proses giet troch: binne noch mar krekt tal fan gemeenten yn súdwest-Fryslân gearfoege ta in grutte ienheid ûnder lieding fan Snits, de opdieling fan Boarnsterhim ûnder syn buorlju is oansteande.
Fryslan sep okt 2011

Staveren 950 jier stêd

(17de jiergong, nr. 5, septimber/oktober 2011)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

De âldste stêd fan Fryslân, dat is Staveren. In namme dy't op midsiuwske kaarten faak iensum yn in grutte lege omkriten stiet te pronkjen. Sa'n stêd moat dochs wol wat foarstelle, soest tinke.