Panders: in ûndernimmende famylje

1898 was een goed Pander-jaar. Pier Pander uit Drachten maakte een speciale munt bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar de stoffering werd verzorgd door de firma H. Pander uit Den Haag. En Klaas Pander werd met de Haarlemsche Hockey en Bandy Club Nederlands hockeykampioen. Pier, Klaas, en de Haagse Panders: ze zijn dwars door Nederland familie – vanuit Blokzijl.

Lês mear yn nûmer 1 fan 2018

Mear yn dit nûmer

werenfriduskerk
Yn dit nûmer: Fryslân 2018-1

Luther? Zwingli? Bach?

Fan 1965 oant 1980 tsjinne pastoar J.H. Janning yn Warkum, dy’t benammen bekend stie as keunstskilder en kolleksjoneur fan tsjerklike keunst. Sa kocht er yn Amsterdam brânskildere ruten fan Luther en Bach en pleatste dy yn de Sint-Werenfridustsjerke fan Warkum. Letter die bliken dat se Zwingli en professor Hugenholtz foarstelden.
kinderen
Yn dit nûmer: Fryslân 2018-1

Ik bûgje net

Teatse Holtrop syn fassinaasje mei de dea sil te krijen hawwe mei de iere dea fan twa fan syn susters, de oanstriid om mear slokjes achteroer slaan as by in ûnderwizer heart, ferklearret Doeke Sijens út syn bleu wêzen. Mar syn taalkennis, benammen fan it Frysk, is by fersin fergetten rekke.
AKL005779
Yn dit nûmer: Fryslân 2018-1

In reade dûmny

In iuw lyn ferstoar Sybe Kornelis Bakker, in ‘foaroanman’ fan De Blijde Wereld, in reade dûmny dus. Hy wie paadsljochter foar kristenen yn de SDAP, foar it brûken fan de Fryske taal yn de tsjerke en foar dûmnys yn it leger. Portret fan in Fries dy’t dûmny, sosjalist en militêr yn ien wie.