fryslanboppe

Kontakt

Sekretariaat / lidmaatskipadministraasje KFG

Staniastate 23
8926 LA Ljouwert
E-mail: info@friesgenootschap.nl

 

Finansjele saken

De ponghâlder fan it Frysk Genoatskip
Sape Halbesma
Lantingawerf 21
8651 HA IJlst