Redaksje De Vrije Fries nimt ôfskied fan Han Nijdam

FG0esPkXIAEX4dV

By de lêste gearkomste fan De Vrije Fries naam de redaksje ôfskied fan ‘nestor’ Han Nijdam. Hy siet sûnt 2008 yn de redaksje en wie sûnt 2009 einredakteur. Joop Koopmans oerlanget him in presintsje.