1Koninklijk Fries Genootschap1 1600 250

ANBI

Namme:Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer
Ferkoarte namme:Keninklik Frysk Genoatskip
Nûmer Kamer van Koophandel:40001816
RSIN:4102423
Kontaktgegevens:

Sekretariaat KFG
Staniastate 23
8926 LA Ljouwert
info@friesgenootschap.nl

Bestjoersgearstalling:
  • Joop Koopmans, foarsitter
  • Ritske Mud, sekretaris
  • Sape Halbesma, skathâlder
  • Evert Kramer
  • Geart de Vries
  • Marjan Brouwer
  • Henny Tuinhout- de Leeuw
  • Fony Krol- Postma
IBAN-nûmerNL33ABNA0450289001
Doelstelling:It doel fan de feriening is it ûndersyk nei en it fersprieden fan kennis oer al itjinge wat de skiednis, archeology en taalkunde fan Fryslân oangiet.
Haadlinen beliedsplan:Om de doelstelling te berikken jout it Keninklik Frysk Genoatskip it twamoanliks ferskinend histoarysk tydskrift Fryslân út en it jierboek De Vrije Fries. Ek jout de feriening ynsidinteel finansjele stipe oan publikaasjes fan tredden. Fierder organisearret de feriening jierliks ien of mear lêzingen en yn gearwurking mei de Fryske Akademy wurdt likernôch twajierliks in wittenskiplik sympoasium organisearre. De feriening docht ferslach fan de wurksumheden yn De Vrije Fries en publisearret op de webside de jierferslaggen en de jierrekkens.
De ynkomsten fan de feriening bestean út lidmaatskipsjilden en opbringsten út har fermogen. It fermogen wurdt fia in fermogensbehearder belein op grûn fan in duorsum belizzingsmandaat mei in reedlik definsyf profyl.
Beleanningsbelied:De bestjoersleden ûntfange gjin beleanning foar har bestjoersaktiviteiten.

Belizzingsbelied Keninklik Frysk Genoatskip

– Belizzingsbelied Frysk Genoatskip (PDF bestân)

Jierferslaggen

– Besjoch hjir it jierferslach fan 2020 (PDF bestân)

– Besjoch hjir it jierferslach fan 2019 (PDF bestân)

– Besjoch hjir it jierferslach fan 2018 (PDF bestân)

– Besjoch hjir it jierferslach fan 2017 (PDF bestân)

– Besjoch hjir it jierferslach fan 2016 (PDF bestân)

– Besjoch hjir it jierferslach fan 2015 (PDF bestân)

– Besjoch hjir it jierferslach fan 2014 (PDF bestân)

– Besjoch hjir it jierferslach fan 2013 (PDF bestân)

– Besjoch hjir it jierferslach fan 2012 (PDF bestân)

Jierrekkens

– Besjoch hjir de jierstikken 2021 (PDF bestân)

– Besjoch hjir de jierstikken 2020 (PDF bestân)

– Besjoch hjir de jierstikken 2019 (PDF bestân)

– Besjoch hjir de jierstikken 2018 (PDF bestân)

– Besjoch hjir de jierstikken 2017 (PDF bestân)

– Besjoch hjir de jierstikken 2016 (PDF bestân)

– Besjoch hjir de jierrekken 2015 (PDF bestân)

– Besjoch hjir de jierrekken 2014 (PDF bestân)

– Besjoch hjir de jierrekken 2013 (Excelbestân)

– Besjoch hjir de jierrekken 2012 (Excelbestân)

Begruttingen

– Besjoch hjir de begrutting 2023 (PDF bestân)

– Besjoch hjir de begrutting 2022 (PDF bestân)