1Koninklijk Fries Genootschap1 1600 250

Bestjoer

  • Joop Koopmans, foarsitter
  • Ritske Mud, skriuwer
  • Sape Halbesma, skathâlder
  • Evert Kramer
  • Geart de Vries
  • Marjan Brouwer
  • Henny Tuinhout-de Leeuw
  • Fonny Krol-Postma