1Koninklijk Fries Genootschap1 1600 250

Bestjoerders fan it (Keninklik) Frysk Genoatskip sûnt 1827

Klik op de pdf om een overzicht van alle bestuursleden (nammen, funksje en bestjoersperioade) te besjen. 

Taljochting: De gegevens oant 2002 binne oernommen út it temanûmer ‘Genootschapscultuur in Friesland: Het Fries Genootschap 1827-2002’ fan De Vrije Fries 82 (2002), 397-401 (gearstald mei tank oan Willem Dolk, Elleke Makkes van der Deijl-Stam en Goffe Jensma).
Yn de oanfolling fan 2002 ôf binne ropnommen (foar safier bekend) tusken heakjes opnommen nei de offisjele foarnammen as dy ôfwike fan de earste en/of twadde offisjele foarnamme (gearstald troch Joop Koopmans mei stipe fan Ritske Mud).
Flaters graach trochjaan oan de skriuwer fan it KFG op: info@friesgenootschap.nl