mondkapje

Sieperda-sympoasium

Yn 2008 krige it Keninklik Frysk Genoatskip goed oardel miljoen euro út it erfskip fan mr. Syds Harold Sieperda (Assen, 16.01.1918 – De Haach, 30.01.2008), lid fan it Genoatskip en âld-presidint fan it Gerjochtshôf yn De Haach. Syn foarâlden kamen út de Súdwesthoeke. Hoewol’t er altyd bûten Fryslân wenne hat, fielde hy him tige betrutsen by it lân fan syn foarteam. Nei’t alles regele wie, hat it doetiidske bestjoer besletten om binnen de begrutting fan it Genoatskip in ‘Sieperda Fûns’ op te fieren en syn namme te ferbinen oan sympoasia dy’t it Genoatskip organisearret, faak yn ’e mande mei de redaksje fan De Vrije Fries en eventueel mei partners lykas de Fryske Akademy en it Histoarysk Sintrum Ljouwert.

Besjoch hjirûnder watfoar sympoasia oant no ta organisearre binne, wat it tema wie en wa't de sprekkers wienen.

banner_symposium_KL

Sieperda-sympoasium 2022: Fan nijsblêd oant podcast – oer nijskultuer yn Fryslân

8 april 2022
5b Medemblik Redbad variant 300dpi

Sieperda-sympoasium 2019: De legacy van Redbad: Koning van alle Frieslanden vanaf de middeleeuwen tot nu

12 oktober 2019
Finish1956

Sieperda-sympoasium 2017: Van Buorskip tot Global Village

10 febrewaris 2017
csm_Sieperda-Symposium-2016_347189b20c

Sieperda-sympoasium 2016: Graven naar de wortels van de Friese kenniseconomie

16 desimber 2016
Schermafbeelding-2018-01-10-om-10.35.23

Sieperda-sympoasium 2014: Hoe verder met de Friese media?

12 desimber 2014
1

Sieperda-sympoasium 2013: Haalt Fryslân 2034?

23 novimber 2013