Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 juni 2022

UITNODIGING

Het bestuur van het Koninklijk Fries Genootschap/Keninklik Frysk Genoatskip nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 juni 2022 om 19.45 uur. De vergadering is in het Fries Museum, Wilhelminaplein 92, 8911 BS Leeuwarden. De agenda staat hieronder.

Anne Goaitske Breteler. Walvisvaarders

Na het zakelijke gedeelte houdt publiekshistorica Anne-Goaitske Breteler de lezing ‘Publieksgeschiedenis in Fryslân’. Daarin gaat ze in op twee voorbeelden waarmee ze zich de afgelopen jaren bezighield. Het eerste is de geschiedenis van de naoorlogse walvisvaart. Van 1946 tot 1964 werd er vanuit Nederland weer op walvissen gejaagd. Ze interviewde enkele Friese walvisvaarders die op fabrieksschip Willem Barendsz werkten. Aan de hand van hun verhalen (op schrift en audio-opname) deelt ze hun reis. Een ander onderzoek gaat over haar nieuwe boek over de geestelijke gezondheid op het platteland. Dat laat zien hoe er in Fryslân vroeger en nu met mensen omgegaan wordt die ‘krekt oars’ zijn, zoals de ‘dorpsgek’, maar ook hoe men omgaat met de tegenslagen in het leven. Er zijn voorbeelden uit de archieven van het Psychiatrisch Ziekenhuis Franeker en interviews met ervaringsdeskundigen illustreren de verhalen.

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld!

Namens het bestuur,

Ritske Mud (secretaris)

 

AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 29 september 2021
4. Jaarverslag van de secretaris over 2021
5. Toelichting van de penningmeester op de jaarrekening over 2021
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie
7. Vaststelling jaarrekening en decharge van het bestuur
8. Begroting 2023 en vaststelling contributie 2023
9. Nieuws over het Fries Museum en de collectie van het Genootschap, door de directeur van het Fries Museum.
10. Rondvraag
11. Pauze
12. Lezing ‘Publieksgeschiedenis in Fryslân’ door Anne-Goaitske Breteler
13. Sluiting

De vergaderstukken, het jaarverslag 2021, de jaarrekening over 2021 en de begroting voor 2023 zijn te raadplegen via de links in de agenda hierboven en op deze website (onder het tabblad Het Genootschap en dan kopje ANBI). Ze zullen op de ALV ter inzage ook uitgeprint in de zaal liggen.