1Koninklijk Fries Genootschap1 1600 250

ANBI

Naam:Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
Verkorte naam:Koninklijk Fries Genootschap
Nummer Kamer van Koophandel:40001816
RSIN:4102423
Contactgegevens:Secretariaat KFG
Staniastate 23
8926 LA Ljouwert
info@friesgenootschap.nl
Bestuurssamenstelling:
  • Joop Koopmans, voorzitter
  • Ritske Mud, secretaris
  • Sape Halbesma, penningmeester
  • Evert Kramer
  • Geart de Vries
  • Marjan Brouwer
  • Henny Tuinhout- de Leeuw
  • Fony Krol- Postma
IBAN-nummerNL33ABNA0450289001
Doelstelling:Het doel van de vereniging is het onderzoek naar en het verspreiden van kennis omtrent al hetgeen de geschiedenis, archeologie en taalkunde van Friesland betreft.
Hoofdlijnen beleidsplan:Om haar doelstelling te bereiken geeft het Koninklijk Fries Genootschap het tweemaandelijks verschijnend historisch tijdschrift Fryslân uit en het jaarboek De Vrije Fries. Tevens verstrekt de vereniging incidenteel financiële steun aan publicaties van derden. Voorts organiseert zij jaarlijks een of meer lezingen en in samenwerking met de Fryske Akademy wordt ongeveer tweejaarlijks een wetenschappelijk symposium georganiseerd. De vereniging doet verslag van haar werkzaamheden in De Vrije Fries en publiceert op haar website de jaarverslagen en de jaarrekeningen.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit lidmaatschapsgelden en opbrengsten uit haar vermogen. Het vermogen wordt via een vermogensbeheerder belegd op basis van een duurzaam beleggingsmandaat met een matig defensief profiel.
Beloningsbeleid:De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuursactiviteiten

Beleggingsbeleid Koninklijk Fries Genootschap

– Beleggingsbeleid Fries Genootschap (PDF bestand)

Jaarverslagen

– Bekijk hier het jaarverslag van 2021 (PDF bestand)

– Bekijk hier het jaarverslag van 2020 (PDF bestand)

– Bekijk hier het jaarverslag van 2019 (PDF bestand)

– Bekijk hier het jaarverslag van 2018 (PDF bestand)

– Bekijk hier het jaarverslag van 2017 (PDF bestand)

– Bekijk hier het jaarverslag van 2016 (PDF bestand)

– Bekijk hier het jaarverslag van 2015 (PDF bestand)

– Bekijk hier het jaarverslag van 2014 (PDF bestand)

– Bekijk hier het jaarverslag van 2013 (PDF bestand)

– Bekijk hier het jaarverslag van 2012 (PDF bestand)

Jaarrekeningen

Bekijk hier de jaarstukken 2021 (PDF bestand)

– Bekijk hier de jaarstukken 2020 (PDF bestand)

– Bekijk hier de jaarstukken 2019 (PDF bestand)

– Bekijk hier de jaarstukken 2018 (PDF bestand)

– Bekijk hier de jaarstukken 2017 (PDF bestand)

– Bekijk hier de jaarstukken 2016 (PDF bestand)

– Bekijk hier de jaarrekening 2015 (PDF bestand)

– Bekijk hier de jaarrekening 2014 (PDF bestand)

– Bekijk hier de jaarrekening 2013 (Excelbestand)

– Bekijk hier de jaarrekening 2012 (Excelbestand)

Begrotingen

– Bekijk hier de begroting voor 2023 (PDF bestand)

– Bekijk hier de begroting voor 2022 (PDF bestand)