1Koninklijk Fries Genootschap1 1600 250

Schenkingen en legaten

Het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur wordt gedragen door ruim 1500 leden. Dat is voor de continuïteit van de vereniging heel belangrijk. Met de contributie-inkomsten kan het Koninklijk Fries Genootschap een tweetal tijdschriften uitgeven, excursies en lezingen organiseren en steun verlenen aan doeleinden op het terrein van het Fries Genootschap. Maar extra steun is welkom, want cultuur vraagt niet altijd, maar wel vaak het nodige geld.

Behalve door een lidmaatschap, kunt u het werk van het Koninklijk Fries Genootschap ook steunen door een gift, een periodieke schenking of door het opnemen van onze vereniging in uw testament.

Giften en schenkingen

De éénmalige gift of schenking is de meest voorkomende begunstiging. Een schenking kunt u altijd doen. Een dergelijke bijdrage aan het Koninklijk Fries Genootschap is in beginsel fiscaal aftrekbaar. Echter alleen indien de giften meer bedragen dan 1% van het onzuiver inkomen (met een minimum van € 50,-) en niet meer bedragen dan 10% van het onzuiver inkomen.

Ook een periodieke schenking is mogelijk. Daarvoor gelden bovengenoemde beperkingen niet. Een dergelijke schenking moet in een notariële akte worden vastgelegd. U bepaalt zelf welk bedrag u jaarlijks wilt schenken, gedurende een periode van tenminste 5 jaar. Op voorwaarde dat de totale schenking tenminste kostendekkend is, neemt het Koninklijk Fries Genootschap de kosten van de notaris voor haar rekening.

Opname in uw testament

Niet alleen tijdens het leven, maar ook na overlijden kan een algemeen nut beogende instelling als het Koninklijk Fries Genootschap financieel worden gesteund.

Erfstelling

Bij een erfstelling benoemt u het Koninklijk Fries Genootschap tot (mede)erfgenaam. Dat gebeurt door middel van een testament, dat u door een notaris laat opstellen.

Legaat

Voor het nalaten van een legaat kunt u ook bij de notaris terecht. Er wordt dan notarieel vastgelegd wat u wilt nalaten aan het Koninklijk Fries Genootschap. Dat kan een geldbedrag zijn, maar bijvoorbeeld ook een (on)roerende zaak.

Het Koninklijk Fries Genootschap is – als erkend goed doel – geen schenkings- of successierecht verschuldigd. Uw schenking kan daardoor geheel – zonder inhouding van kosten – worden besteed aan het werk van het het Koninklijk Fries Genootschap of een door u nader te bepalen daarmee samenhangend doel.

Het aanwijzen van het Koninklijk Fries Genootschap als begunstigde in een testament of akte is minder ingewikkeld dan u misschien denkt. Vraag gerust uw notaris er naar.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook, per mail, schriftelijk of telefonisch, contact opnemen met één van de bestuursleden van het Koninklijk Fries Genootschap of het secretariaat van onze vereniging:

Het Koninklijk Fries Genootschap
t.a.v. Secretariaat
Staniastate 23
8926 LA Leeuwarden

E-mail: info@friesgenootschap.nl

Dankzij schenkingen en nalatenschappen krijgt het Koninklijk Fries Genootschap meer financiële ruimte. Dat maakt het mogelijk om projecten uit te voeren die anders niet mogelijk zouden zijn. Bijvoorbeeld museale aankopen, het (mede) mogelijk maken van tentoonstellingen en boekuitgaven en het doen van onderzoek. Met uw schenking draagt  u echter bovenal bij aan de continuïteit van één van de oudste verenigingen van Fryslân!