1Koninklijk Fries Genootschap1 1600 250

Statuten van de vereniging

‘KONINKLIJK FRIES GENOOTSCHAP
VOOR GESCHIEDENIS EN CULTUUR /
KENINKLIK FRYSK GENOATSKIP
FOAR SKIEDNIS EN KULTUER’

TE LEEUWARDEN

 

Naam, zetel, duur en doel

Artikel  1

 1. De vereniging draagt de naam: ‘Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur / Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer’. In voorkomende gevallen kan de vermelding van het stichtingsjaar geschieden door de toevoeging ‘opgericht in 1827’ of door toevoegen van ‘anno 1827’ aan de naam. In Nederlandstalige teksten wordt als roepnaam ‘Fries Genootschap’ gebruikt, in Friestalige teksten ‘Frysk Genoatskip’. In deze statuten wordt de vereniging hierna Genootschap genoemd.
 2. Zij is gevestigd te Leeuwarden, opgericht op zesentwintig september achttienhonderd zevenentwintig en aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Het doel van de vereniging is het onderzoek naar en het verspreiden van kennis omtrent al hetgeen de geschiedenis, archeologie en taalkunde van Friesland betreft. Zij tracht dit doel te bereiken door het steunen van de exploitatie van de musea in beheer bij de ‘Stichting Het Fries Museum’, door het uitgeven of het steunen der uitgave van geschriften, het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten en het verrichten van andere werkzaamheden die bevorderlijk zijn voor het doel.

Leden

Artikel  2

 Het Genootschap bestaat uit:

 1. leden;
 2. ereleden;
 3. begunstigers.

Artikel  3

 1. Als leden kunnen slechts natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben, alsmede volledige rechtsbevoegdheid bezittende rechtspersonen worden toegelaten.
 2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens het Genootschap op voordracht van het algemeen bestuur als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.
 3. Begunstigers zijn natuurlijke personen, rechtspersonen en instellingen, die na goedkeuring door het algemeen bestuur het Genootschap steunen met een bijdrage waarvan de minimumhoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 4. Ieder lid en begunstigde is verplicht zijn adres aan het Genootschap op te geven; het laatst opgegeven adres geldt als domicilie.

Artikel  4

De door de leden voor het lidmaatschap te betalen contributie wordt door de algemene ledenvergadering elk jaar vastgesteld en zo nodig gewijzigd met dien verstande dat ereleden van betaling zijn ontheven.

Artikel  5

Het verenigingsjaar – daaronder begrepen het boekjaar – valt samen met het kalenderjaar. Allen, die in de loop van een verenigingsjaar lid of begunstiger zijn geworden, zijn de contributie of jaarlijkse bijdrage over het gehele jaar verschuldigd.

Artikel  6

Het lidmaatschap en de begunstiging van het Genootschap geven recht op:

 1. toezending van een exemplaar der statuten, alsmede de na ingang van het lidmaatschap of de begunstiging verschijnende jaarverslagen en jaarboeken van het Genootschap De Vrije Fries;
 2. vrije toegang voor de leden, begunstigers-natuurlijke personen en hun gezinnen, op de daartoe aangegeven uren, tot de musea in beheer bij de ‘Stichting Het Fries Museum’, zulks op vertoon van de daartoe aan hen verstrekte kaart;
 3. bijwoning van de ledenvergadering en lezingen, georganiseerd door het Genootschap.


Aanmelding en Beëindiging lidmaatschap

Artikel  7

 1. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk aan het algemeen bestuur.
 2. Over toelating beslist het algemeen bestuur, van welke beslissing aan de betrokkene schriftelijk kennis wordt gegeven uiterlijk twee maanden na de datum van aanmelding.
 3. Het algemeen bestuur is tot weigering bevoegd zonder opgaaf van redenen. Tegen de weigering staat aan de aanvrager beroep open op de eerstvolgende algemene vergadering. Gemeld beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur, binnen een maand na de in lid 2 van dit artikel genoemde kennisgeving.

Artikel  8

Het lidmaatschap dan wel de begunstiging van het Genootschap eindigt:

 1. voor leden:
 1. zodra een lid rechtens niet meer bestaat;
 2. door schriftelijke opzegging door het lid aan het algemeen bestuur tegen het einde van enig verenigingsjaar met inachtneming van een termijn van tenminste één maand;
 3. door opzegging namens de vereniging, welke opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 4. door royement, hetwelk alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  Over opzegging namens de vereniging en royement, alsmede de datum van ingang daarvan beslist het bestuur, dat daarvan aan het lid schriftelijk kennis geeft. Binnen één maand nadat het lid kennis heeft genomen van het besluit van het bestuur tot opzegging of royement heeft deze het recht van beroep op de algemene ledenvergadering. Dit beroep zal worden behandeld op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
 1. voor ereleden:
 1. door overlijden;
 2. door schriftelijke opzegging aan het algemeen bestuur en wel met ingang van de datum waarop deze opzegging door het Genootschap is ontvangen.
 1. voor begunstigers:
 1. zodra een begunstiger rechtens niet meer bestaat;
 2. door schriftelijke opzegging aan het algemeen bestuur, alsmede door een besluit van het bestuur wegens het niet of niet tijdig betalen van hun jaarlijkse bijdrage met ingang van het jaar, waarvoor zij hun bijdrage niet meer voldoen;
 3. door schriftelijke mededeling op elk moment door dan wel namens het algemeen bestuur en met ingang van de dag als in de mededeling vermeld, dat op zijn of hun begunstiging van het Genootschap geen prijs meer wordt gesteld.
 

Bestuur

Artikel  9

 1. Het algemeen bestuur bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste elf leden, zulks te zijner beoordeling; het wordt gekozen door de algemene ledenvergadering uit de leden.
 2. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede plaatsvervangers van beide laatstgenoemden aan.
  Op voorstel van het algemeen bestuur kunnen echter bij een bestuursverkiezing de voorzitter, de secretaris en/of de penningmeester in functie worden gekozen.
 3. De taken van de overige bestuursleden worden door het algemeen bestuur onderling vastgesteld.
 4. De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar.
 5. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier achtereenvolgende jaren, treden dan af en zijn nog voor één periode  herkiesbaar. Zij kunnen na de tweede zittingsperiode niet dan na één jaar weer zitting nemen.
 6. Bij tussentijdse vacatures wijst het algemeen bestuur voor elke vacature een plaatsvervanger aan die de functie waarneemt tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering, waarin alsdan in de bezetting van de vacatures zal worden voorzien.
 7. Bij tussentijds aftreden vervult de nieuw-gekozene de overige jaren van hem of haar die hij vervangt en is nog voor één periode herkiesbaar.
 8. De bestuursleden worden bij volstrekte meerderheid van stemmen gekozen.
 9. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt na verloop van die termijn.

Artikel  10

 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
 2. Het dagelijks bestuur is belast met de regeling der dagelijkse gang van zaken en met de uitvoering der besluiten van het algemeen bestuur en van de algemene ledenvergaderingen.
 3. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls het dit in het belang van het Genootschap nodig oordeelt, doch ten minste éénmaal per kwartaal.

Artikel  11

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het algemeen bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het algemeen bestuur blijft tot handelen bevoegd ook al is het volgens het in deze statuten bepaalde niet voltallig. Het algemeen bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. Het bestuur is tevens bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 2. Het algemeen bestuur vergadert zo dikwijls als het dit in het belang van het Genootschap nodig oordeelt, doch ten minste twee maal per jaar.
 3. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot. Bij staking van stemmen omtrent enig ander onderwerp beslist de voorzitter. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist; over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de vergadering besluit tot benoeming bij acclamatie.
  Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien ten minste de helft van het aantal zittinghebbende bestuursleden tegenwoordig is.
 4. Door de zorg van de secretaris worden de vergaderingen – bij voorkeur schriftelijk – bijeengeroepen met vermelding van plaats, aanvangsuur en agenda en met inachtneming van een termijn van tenminste drie dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet medegerekend.
  In de bestuursvergadering kunnen behalve de op de agenda geplaatste punten andere onderwerpen aan de orde worden gesteld.
  De bestuursvergadering beslist bij meerderheid van stemmen of zulke niet op de agenda geplaatste onderwerpen zullen worden behandeld dan wel zullen worden aangehouden tot een volgende bestuursvergadering.
 5. Indien de voorschriften in de vorige alinea’s van dit artikel omtrent het oproepen en houden van de vergaderingen niet in acht genomen zijn, kunnen niettemin in een vergadering van het algemeen bestuur rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits alle leden van het algemeen bestuur aanwezig zijn of wel met gebruikmaking ener schriftelijke volmacht door een ander lid van het algemeen bestuur vertegenwoordigd zijn. Ieder lid kan slechts twee andere leden vertegenwoordigen.
  Alsdan is een meerderheid van twee/derde van de stemmen vereist.
 6. Besluiten van het algemeen bestuur kunnen ook zonder vergadering tot stand komen. Daartoe is vereist, dat de voorstellen schriftelijk (op papier of electronisch) aan alle leden van het algemeen bestuur worden bekend gemaakt en ten minste twee/derde van de leden van het algemeen bestuur zich schriftelijk (op papier of electronisch)  ten gunste van die voorstellen uitspreekt.
  Van de op deze wijze tot stand gekomen besluiten wordt aantekening gehouden in de vanwege de secretaris aan te houden notulen der vergaderingen van het algemeen bestuur.

Vertegenwoordiging

Artikel  12

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuursleden, onder wie de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

Artikel  13

 1. De secretaris houdt aantekening van het verhandelde in de vergaderingen en brengt in de algemene ledenvergadering jaarlijks verslag uit omtrent de verrichtingen en de toestand van het Genootschap over het afgelopen jaar.
 2. Hij voert als zodanig de briefwisseling voor en namens het Genootschap.

Artikel  14

 1. De penningmeester beheert de financiën en draagt zorg voor de boekhouding, de ontvangsten en de uitgaven, één en ander in overleg met het dagelijks bestuur.
 2. De penningmeester doet in de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording van het financieel beheer over het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel  15

Door de algemene ledenvergadering wordt jaarlijks een commissie benoemd van drie leden, die geen deel uitmaken van het algemeen bestuur.
De commissie heeft tot taak de door de penningmeester ten overstaan van de algemene ledenvergadering af te leggen rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar vooraf te verifiëren, daaromtrent aan de algemene ledenvergadering verslag uit te brengen en te adviseren omtrent de décharge van de penningmeester. Zij zal mede de doelmatigheid van de uitgaven kunnen beoordelen.

Ledenvergadering

Artikel  16

 1. Jaarlijks wordt te Leeuwarden op zijn minst één algemene ledenvergadering gehouden.
 2. De oproeping tot deze ledenvergadering geschiedt door het algemeen bestuur ten minste vier weken van te voren, door middel van brief of mededeling aan de adressen der leden en begunstigers, zoals die vermeld staan in de ledenlijst.
  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 3. De agenda van die vergadering bevat onder meer de volgende punten van behandeling:
  1. verslag van het bestuur omtrent de gang van zaken van het Genootschap en het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar, daaronder begrepen het financiële beheer, alsmede behandeling der begroting over het komende jaar ter goedkeuring door de vergadering;
  2. mededelingen inzake de collectie in eigendom van het Genootschap;
  3. vervulling van vacatures in het bestuur;
  4. verslag en benoeming van de commissie, genoemd in artikel 15;
  5. verdere berichten, mededelingen en voorstellen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten door het bestuur of de leden aan de orde gesteld.
 1. Voorstellen ter behandeling in de ledenvergadering kunnen nog uiterlijk veertien dagen na de datum van oproeping bij het dagelijks bestuur worden ingediend.
  Deze voorstellen worden dan in een aanvullende agenda aan de oproep toegevoegd.

Artikel  17

Buitengewone ledenvergaderingen zullen zo dikwijls worden gehouden als het algemeen bestuur zulks wenselijk acht, zomede indien ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/twintigste gedeelte der stemmen aan het algemeen bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten een daartoe strekkend verzoek heeft gericht.
Buitengewone ledenvergaderingen worden bij oproepingsbrief belegd, conform het bepaalde in artikel 16, niet later dan vier weken nadat het verzoek is gedaan en wel tegen een dag niet later dan twee weken en niet vroeger dan één week na het verzenden van de oproepingsbrief, waarin genoemde punten dienen te worden vermeld. Geeft het algemeen bestuur binnen twee weken aan een zodanig verzoek geen gevolg, dan hebben de verzoekers het recht zelf tot het beleggen der verzochte vergadering over te gaan op de wijze als in artikel 16 bedoeld.

Artikel  18

Indien in de benoeming van een of meer bestuursleden moet worden voorzien, wordt in de oproeping een aanbeveling van het algemeen bestuur opgenomen.
Tegenkandidaten kunnen door ten minste vijftien stemgerechtigde leden worden gesteld door schriftelijke mededeling aan het algemeen bestuur binnen twee weken na de datum van verzending van de hiervoor bedoelde oproepingsbrief.
Ten minste acht dagen voor de dag der vergadering wordt aan de leden door het algemeen bestuur schriftelijk kennis gegeven van de namen der gestelde tegenkandidaten. De keuze der bestuursleden geschiedt uit de kandidaten die overeenkomstig het hiervoor in het artikel bepaalde gesteld zijn.

Artikel  19

 1. De voorzitter, of bij diens ontstentenis, de vice-voorzitter of bij ontstentenis van beiden, het bestuurslid dat het langst in functie is, heeft de leiding van de ledenvergadering.
 2. Aan de beraadslagingen en stemmingen kunnen alleen leden en ereleden deelnemen.
  Ieder lid of erelid heeft recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
  Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Alle stemmingen omtrent personen geschieden schriftelijk, tenzij de vergadering besluit tot benoeming bij acclamatie.
  Indien bij stemming over personen geen der kandidaten de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
  Staken ook bij een herstemming de stemmen, dan beslist het lot. Bij staking van stemmen omtrent enig ander onderwerp wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
  Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet te zijn uitgebracht.
  De voorzitter der vergadering beslist in alle geschillen omtrent stemmingen, waarin bij deze statuten niet is voorzien.


Statutenwijziging en ontbinding

Artikel  20

 1. Besluiten tot wijziging der statuten en tot ontbinding van het Genootschap kunnen door een daartoe belegde algemene ledenvergadering slechts worden genomen indien ten minste twee/derde deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, uitmakende ten minste de helft van het aantal in het ledenregister ingeschreven stemgerechtigde leden, zich vóór de voorgestelde wijziging of ontbinding verklaart.
 2. Mocht in een tot wijziging der statuten of ontbinding van het Genootschap bijeengeroepen vergadering niet ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig zijn, dan zal ten minste één maand doch ten hoogste twee maanden na de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen tegen een door de eerste vergadering te bepalen datum. Nieuwe voorstellen tot wijziging of ontbinding worden in die tweede vergadering niet ter tafel gebracht.
 3. In die tweede vergadering wordt over de voorstellen tot wijziging of ontbinding met een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte  stemmen beslist, ongeacht het tegenwoordig aantal leden.
 4. Voorstellen tot statutenwijziging of ontbinding worden gedaan door het algemeen bestuur of door het aantal leden, als bedoeld in artikel 17, in het laatste geval door schriftelijke indiening bij het algemeen bestuur binnen acht dagen na de datum van verzending van de oproepingsbrief.
 5. Voorstellen tot wijziging of ontbinding dienen in de oproeping der vergadering te worden vermeld, terwijl een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, desgevraagd ter beschikking van de leden wordt gesteld.
  Ingeval het voorstel conform lid 4 door de leden wordt gedaan zal het voorstel binnen veertien dagen na ontvangst door het algemeen bestuur aan de leden moeten worden toegezonden terwijl een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, desgevraagd ter beschikking van de leden wordt gesteld.
 6. Ingeval van ontbinding geschiedt de liquidatie door het algemeen bestuur.
  Tijdens de liquidatie blijven de statuten voor zover mogelijk van toepassing.
  De bestemming van het eventuele batig liquidatiesaldo zal door de algemene vergadering overeenkomstig het doel van het Genootschap worden vastgesteld; het archief zal worden overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 3 juni 2008.

P. HEMMINGA voorzitter
T. OPPEWAL secretaris

De gewijzigde statuten zijn notarieel vastgelegd door mr. E.M.W de Lange op 1 december 2008 te Leeuwarden.
De voorgaande Statuten werden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 10 juni 2002.
Het Fries Genootschap is ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Nederland onder nummer 40001816.