Cov Fryslan juli aug 2022 LR e1658925597795

Kontakt

Foar algemiene fragen kinne jo it kontaktformulier ynfolje. Ha jo spesifike fragen? Hjirûnder steane de kontaktgegevens fan de ferskillende ôfdielingen. Ek in oprop oan lêzers om te reageajen op artikelen, of om te fertellen wat se misse: fia de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of fia sosjale media.

Abonnees:
Abonnementenland
Tel: 0900-2265263 (€0,10 p.m.)
E-mail: klantenservice@aboland.nl

Redaksje:
Siebrand Krul
E-mail: redactiefryslan@upcmail.nl

Advertearje:
Van der Let & Partners Identity
Tel: 0513 – 654445
E-mail: pieter@vdlp.nl.

Parse-ynformaasje:
Van der Let & Partners Identity
Tel: 0513 – 654445
E-mail: info@vdlp.nl