Popma syn bylden

Kunstenaar Jentsje Popma heeft een aantal standbeelden gemaakt van historische Friese figuren, die zijn vakmanschap goed laten zien. Hij had graag meer gemaakt, maar lang niet altijd ging in Fryslân de opdracht voor een beeld naar een provinciale kunstenaar. Popma kon zich daar bijzonder boos over maken.

Mear yn dit nûmer

Afbeelding 2_ank_sept21
Yn dit nûmer: Fryslân 2021-5

De Fryske houtfarders

De seefarrende Nederlânske gewesten hienen yn de 16de iuw in enoarm ferlet fan hout. De eigen bosken skeaten tekoart, dêrom waard it hout helle yn de Ardinnen, Dútslân en Skandinavië en it Eastseegebiet. Under de Nederlânske houttransporteurs spilen benammen de Fryske skippers in opfallend aktive rol.
Detail eetzaal de Klinze_ank_sept21
Yn dit nûmer: Fryslân 2021-5

De dekte tafel

Ut Fryske aadlike famyljes is prachtich borduerd bêdeguod en kessenslopen en de moaiste en meast bysûndere sets tafellinnen bewarre bleaun. Bygelyks dy fan de skoansusters Lucia van Eysinga en Lucia van Meckema. Se litte sels nije dessins ûntwikkelje en ek dêryn har nammen en wapens weevje.
Bisschop_ank_sept21
Yn dit nûmer: Fryslân 2021-5

De Broekster swannekrite

It gebiet dêr’t ien swannen hâlde en der op jeie mei, hjit swannekrite. Dy rjochten besteane net mear en it wie in hiele puzel om út te sykjen wêr't de grinzen fan de Sickinga of Broekster swannekrite leinen.