Strider foar Fryske kriten

Wat hat Bonne Sjoukes Hylkema (1862-1935) as propagandist fan it Frysk in soad út ’e wei set. Hy skreau dêrby toanielstikken, dy’t tige populêr wienen by it publyk. Yntusken is er lykwols folslein fergetten, syn stikken wurde net mear spile.

Mear yn dit nûmer

Lucia van Unia_web
Yn dit nûmer: Fryslân 2021-1

Lutske fan Dekema

It pas ûntdutsen frouljusportret fan Lutske van Unia is in grutte oanwinst foar de skiednis fan Dekema State – en dy fan Fryslân yn de Gouden Iuw. De jonge widdo is ôfbylde mei achter har Dekema State, mei formele siertún.
1. Schotanus Halma 1718 HON uitsnede
Yn dit nûmer: Fryslân 2021-1

De Galama’s en har dammen

Galamadammen kenne we fan it akwadukt by Koudum. Mar wat binne dan dy dammen? En wat betsjutte de wetternammen dêr?: Morra, Kuilart, Holken, Oarden, Âlde Karre, Swarte Wâlde en Fluezen. It is de turf, dy’t se ferbynt.
68 B
Yn dit nûmer: Fryslân 2021-1

Op it boerehiem

In pleats is fanâlds mear as de pleats sels. Der binne bygebouwen lykas stookhutten, koetshuzen en bargehokken. Gauris ferkomme se, de funksje is ferfallen, opknappe is djoer. De Boerderijenstichting hat opsocht wat der noch is, en wol de kennis dêroer ferspriede.