Joost Halbertsma, erflater

(24ste jaargang, nr.5, september/oktober 2018)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Steeds minder Friezen krijgen het Frysk-eigene met de paplepel van de Rimen en Teltsjes bijgebracht. Sinds enkele decennia is de sokkel onder deze monumentale verhalen en gedichten van de Grouster broers Halbertsma weggetrokken. En toch beleven we een feestelijk Halbertsma-jaar, met in deze Fryslân als thema Joost Halbertsma.

Tot ver na de oorlog stond een Friese schijver steevast ook model voor de Friese Beweging, een steeds ongemakkelijker erfenis van het werk van de Halbertsma’s. Helder zet Doeke Sijens in deze Halbertsma-special uiteen hoe de Grousters hun schrijvende nazaten opzadelden met een literair keurslijf. En hoe Joost merkwaardige trekjes had: deze grote voorvechter van de Friese taal correspondeerde in het Frans met het Friesch Genootschap.

Yme Kuiper beschrijft Joosts ideaalbeeld van de authentieke Friese cultuur, belichaamd door de Friese adel. Even romantisch als onwerkelijk. En Alpita de Jong belicht Joosts houding ten opzichte van vrouwen: hij houdt van flinke, zelfbewuste vrouwen – die hij als kenmerkend Fries beschouwt –, en betreurt het keurslijf van burgelijke normen waardoor ze zich zelden kunnen ontplooien.

Reageren op een artikel? Idee voor een bijdrage? Meld het via de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of op onze facebookpagina of twitterpagina

Laatste online nummers