Silinderfoarmige, bûgde breidskie mei platte sturt

De breidskie is yn ûnbrûk rekke, mar wie oant yn de tweintichste iuw in populêr helpstik by it breidzjen. Der binne allegearre útfieringen: yn sulver of mei prachtich houtsnijwurk. Guon binne rjocht, dit eksimplaar is bûgd. De breidskie waard troch manlju likegoed as froulju brûkt en soarge derfoar datst lekker opsjitte koest, sels ast eins wat oars om hannen hiest, lykas skiep hoedzje of in bern oan it boarst. It koe tusken de bân fan de skelk of de broek stutsen wurde. De breidpriem (sûnder dop) waard yn in gatsje oan de útein stutsen en hie sa hâldfêst.

Yn Afke’s tiental beskriuwt Nynke van Hichtum hoe’t de suskes Boukje en Sietske elk tolve toeren deis breidzje moatte. Se brûke in ienfâldige breidskie fan in stik lear, opfolle mei houten stokjes, dêr’t de breidpriem yn stutsen wurdt. Van Hichtum sjocht yn de breidskie ek de oarsaak fan in brike hâlding fan de doarpsbern.

Details

Identificatie

Objectsoort:

Objectnummer: V1939-230

Onderwerp:

Materiaal en techniek

Materiaal: ,

Afmeting: 16.0 cm

Vervaardiging

Maker: onbekend

Verwerving

Copyright: Fries Museum, Leeuwarden, Collectie Koninklijk Fries Genootschap

Relevante stukken