bannerlidworden

Lid wurde

Leden fan it Frysk Genoatskip krije De Vrije Fries en Fryslân fergees tastjoerd. Boppedat hawwe se en har húshâlding fergees tagong ta it Fries Museum.

De minimumkontribúsje is € 42,50 foar partikulieren en € 60,- foar bedriuwen en ynstellings.