Portret fan in ûnbekend bern

Yn in tiid dêr’t de portretkeunst in serieuze saak yn is, is dit portret suver fleurich te neamen. Hiel lang is tocht dat dit bern Ida van Paffenrode foarstelt, de jongste fan twa goed trochfuorre suskes Van Paffenrode, dochters fan Wick van Dekema en Schelte van Paffenrode út Seisbierrum. Mar famkes drage harren gouden keatlings net skean oer it boarst en ek sjocht men op in famkesportret net sa gau in jachthûn. Dat it is dus in jonge. In swierrichheid is dan wol dat heit en mem Van Paffenrode gjin soannen hiene. Wa’t it bern op dit aardige portret dan wol is, is foarearst noch in riedsel.

De keunstner dy’t dit jonkje en Ymck skildere hat, is net de alderbêste portretskilder. It iene each is grutter as it oare en de hûn hat nuvere proporsjes. Harmen Willems Wieringa, fan wa’s namme ferbûn is oan dizze portretten, hat bettere portretten makke. Takomstich ûndersyk moat útwize wa’t de wiere skilder is.

Details

Identificatie

Objectsoort:

Onderwerp:

Materiaal en techniek

Materiaal:

Vervaardiging

Maker: Toegeschreven aan Harmen Willems Wieringa


Datering: 1634

Verwerving

Copyright: Wordt bewaard in het Fries Museum

Relevante stukken