Portret fan Sophia Anna van Pipenpoy, vrouwe van Merchten

Der is al in soad skreaun oer de noas fan dizze Sophia Anna van Pipenpoy, dus dêr sille we it no net oer hawwe. Wy sjogge Sophia Anna hjir op in portret troch de frijwat ûnbekende skilder L.F. Woutersin út 1628. Sophia Anna van Pipenpoy wurdt berne yn of om 1618 hinne op Liauckemastate. Har heit komt út West-Brabân, no België, dêrom de net al te botte Fryske namme.
De skilder Woutersin kenne wy as de skilder fan ien oar portret, ek op monumintaal formaat: fan Saapke van Vervou út Frjentsjer. Woutersin is net de bêste skilder, mar hy jout wol in prachtige yndruk fan de moade, juwielen en strúsfearren waaier dy't Sophia Anna draacht. In fraachstik by dit portret is wol: sjogge wy hjir echt in tsienjierrich famke? Se liket al folle âlder. Mar dat kin in Woutersin-effekt wêze: ek Saapke van Vervou liket as achttjinjierrige earder fan middelbere leeftiid.
Op lettere leeftiid wurdt Sophia Anna van Pipenpoy noch in pear kear skildere en dan sjogge we libbensechte portretten, mei dy karakteristike noas...

Details

Identificatie

Objectsoort:

Objectnummer: S1964-186

Onderwerp:

Materiaal en techniek

Materiaal: ,

Afmeting: 5.0 cm, 83.0 cm, 97.0 cm, 165.0 cm, 179.5 cm

Vervaardiging

Maker: Woutersin, L.F.

Verwerving

Copyright: Collectie Fries Museum, Leeuwarden, Verworven via het Fries Genootschap

Relevante stukken