Op jacht nei in jachtsêne

(28ste jiergong, nr. 4, july/augustus 2022)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

In prima oanskaf, se seagen Rienk Bijma en Johan Jeltema de keap op in feiling fan in skoustik mei in jachtsêne. Fan in ûnbekende skilder, sa like it. Hielendal nei de restauraasje waarden se benijd nei de makker. It die bliken dat it Otto de Boer wie, in 19de-iuwske skilder út Wâldsein dy’t benammen út Ljouwert wei de kost fertsjinne mei rigen opdrachten, benammen fan katolike huze.
It is twa iuwen lyn dat De lape koer fen Gabe Skroor ferskynde. Ynearsten in tin wurkje dat Joast Halbertsma ûnder kunde fersprate. Mar geandewei ûntwikkele de Lapekoer him ta ikoan fan de emansipaasje fan it Frysk, sa typearret Klaas van der Hoek.
Hoe koe Harns om 1600 hinne útgroeie ta Fryske wichtichste haven? Oan watfoar betingsten foldie it eardere fiskersbuertsje?
Harns spilet ek in rol yn de rûte dy’tt Yslânske hoazzen ôfleinen. Wêrom wiene dy sa populêr?

Lêste online nûmers

Fryslan mei juni 2022