God verstaat geen Fries

Een man als een eik in het Friese woud, noemde zijn vriend Wumkes Sipke Huismans. Maar het kerkelijke milieu vond een dominee met Friese idealen veel te radicaal, bijna niemand wilde hem in de pastorie hebben. God verstond geen Fries. Omdat de kerken waar hij predikant was geweest de grafsteen betaald hebben, geen woord over zijn felle strijd voor het Fries.

Lees meer in nummer 3 van 2020.

Verder in dit nummer

In dit nummer: Fryslân 2020-3

Van bakker naar politicus en weer bakker

Hoe komt een bakker uit Minnertsga plotseling in de grote politiek terecht en waarom wordt hij daarna van de ene dag op de andere weer bakker? Ale Ales Bakker (1745-1807) klom in de beginjaren van de Bataafse Republiek op tot belangrijke politieke functies. Het land was in rep en roer en de patriotten lijken het pleit te beslechten. Allerlei onbekenden maken flitscarrières. Maar hun lot is wreed. 
In dit nummer: Fryslân 2020-3

Dorpsgek of boer?

Salomon Levy, Jan Binnes en Eeuwe Ennes zijn de bekende namen van het Kollumer Oproer (1797), maar over de veroorzaker van het Oproer, Abel Reitses, weten we bar weinig. Wat was zijn familieachtergrond, waar woonde hij en hoe verging het hem na het Kollumer Oproer? Recent ontdekte feiten onthullen die informatie.
In dit nummer: Fryslân 2020-3

Overlast van zuivelfabrieken

Tot in de jaren zeventig loosden de vele zuivelfabrieken hun afvalwater in het omliggende oppervlaktewater. Dat gaf veel overlast voor omwonenden. Pogingen de gevolgen in te perken waren halfslachtig en het duurde het tot begin jaren negentig voordat de lozingen definitief eindigden.  De meeste fabrieken waren verdwenen en de resterende op het riool aangesloten.