In sulveren houlikshert

Dit kroande sulveren hert, trochboarre mei fergulde pylken, is 7,5 sintimeter grut. It is in lyts ding, fan in oansteande brêgeman foar syn beëage breid. Net foar Jan-mei-de-pet, mar foar hiel rike minsken. Op it hert is in spreuk gravearre: ‘De liefde maeckt het paeren soet, als trouwheyt liefde blijken doet’. Alles leuk en aardich mei de ferealens, mar der moat wol trou by komme te sjen. Op de achterkant stiet dan ek ‘Liefde ist begin, dat alles gaet te boven. Want waer geen liefde is, daer kan men Godt niet loven'.

Dat heart minder hertstochtlik, en dat is ek krekt de bedoeling: it giet úteinlik net om de hertstochtlike leafde, mar om ûnwankelbere houlikssleafde dêr't in húshâlding út fuortkomt. Net foar neat lit de ôfbylding op de achterkant in mem sjen mei in poppe yn in widze. Bern binne it doel yn de santjinde iuw, om de famyljenamme en it famyljekapitaal feilich te stellen. It is dus net de bedoeling dat jongelju fan har leaf samar har libbenspartner winskje te meitsjen. Duco Martena van Burmania en Edwer van Juckema ûnderfine de lilkens fan har famylje as se ‘te bedde gaan’, dus hertstocht boppe houlikspolityk gean litte. It houlik is in saaklike oerienkomst, by foarkar mei bestindige leafde ta gefolch.

Details

Identificatie

Objectsoort:

Objectnummer: Z08959

Onderwerp: , ,

Materiaal en techniek

Materiaal: , ,

Afmeting: 7.5 cm, 24.5 cm, 156.0 cm

Vervaardiging

Datering: 1600 - 1699

Verwerving

Copyright: Fries Museum, Leeuwarden, Collectie Koninklijk Fries Genootschap

Relevante stukken