Bernebeker fan Nicolaas Arnoldi Knock

‘Nicolaas Knok 7 april 1760 op syn earste jierdei’ stiet yn dit bekerke gravearre ûnder in famyljewapen. Nicolaas Knock waard yn 1759 berne yn Rotterdam of Ljouwert. Op syn earste jierdei krige er dit bekerke. Soed er der wiis mei west hawwe?

Nicolaas Knock wurdt grytman fan Eaststellingwerf en kommittearde yn de Provinsjale Rekkenkeamer fan Fryslân. Dat is fansels tige fertsjinstlik, mar de literatuer fermeldt benammen ek dat Nicolaas in talintearre organist is dy’t oargels kart en in konsert dirigearret foar de Frjentsjerter Akademy by dy syn jierdei yn 1785. Friedrich Ludwig Hauck skilderet yn 1772 in útsprutsen fleurich portret fan him.

Details

Identificatie

Objectsoort:

Objectnummer: Z2018-001

Onderwerp:

Materiaal en techniek

Materiaal:

Afmeting: diameter: 6.0 cm, gewicht: 69.0 gr, hoogte: 6.8 cm

Vervaardiging

Maker: Pereboom, Jan

Plaats: Leeuwarden

Datering: 1760

Verwerving

Copyright: Fries Museum, Leeuwarden Bruikleen De Ottema-Kingma Stichting

Relevante stukken