Fryslan mei juni 2022
2b_Medeblik
Yn dit nûmer: Fryslân 2018-6

Redbad en de Fryske flagge

Mear as oait is kening Redbad yn it nijs: boeken, in film. Yn 2004 waard er keazen as belangrykste Fries. Oare symboalen fan Fryslân binne de flagge en it wapen. No docht bliken dat dizze trije - kening, wapen en flagge - ferbân mei elkoar hawwe.
RP-P-1961-1191
Yn dit nûmer: Fryslân 2018-6

Wa wie Saskia?

Saskia, in neikommerke yn de húshâlding Uylenburg oan de Ljouwerter Ossekop, waard binnen it skildersnetwurk fan de famylje yn it eachweid fan opgeande stjer Rembrandt manoeuvrearre. Mei sukses, want Saskia en Rembrandt foelen as in blok foar elkoar. Har tsienjierrige houlik fertelt fan de houlikse moares fan dy dagen. 
IMG_3859
Yn dit nûmer: Fryslân 2018-6

Lânskipsnammen

Nammen binne funksjoneel, om dúdlik te meitsjen wêr’t wy oer prate, en meitsje ek diel út fan identiteit. De measte nammen yn Fryslân hawwe in agraryske ûntsteansskiednis, dêr’t soms de betsjutting fan fergetten is. It hat doel om dy nei te kommen, om ús kultureel erfgoed te ferklearjen.
afbeelding8
Yn dit nûmer: Fryslân 2018-6

Spûkskip Vliegende Hollander

It spûkskip Vliegende Hollander is hiel faak beskreaun. Oer de kaptein geane ferskate nammen rûn. Ien dêrfan hat echt bestien: Barend Fokkes. Oer him binne hast krekt safolle ferhalen as oer it ferneamde spûkskip. Gelokkich binne der ek genôch feiten oer him bekend.