Fryslan mei juni 2022
1__Abraham_Storck_1697-1710_Groot_Frisia_in_1665_Tjerk_Hiddes_400x250
Yn dit nûmer: Fryslân 2020-6

Admiraliteit yn de kanon

Yn de Slag bij Duins yn 1639, dêr't in Spaanske Armada ferneatigjend ferslein waard, hie de Fryske Admiraliteit in stevige rol mei trije oarlochsboaiems, de Frieslant, de Gideon en de Rotterdam. Har oanpart soe goed passe yn in kanon fan de Fryske marine.
203863_400x250
Yn dit nûmer: Fryslân 2020-6

‘Fryslâns bêste toanielspylster’

Barend en Martsje van der Veen wienen foar de oarloch in ferneamd toanielspilerspear, sy bereizgen alle Fryske doarpen en Fryske kriten yn Hollân. It wienen de earsten dy’t fan Frysk toaniel har berop makken. Martsje wie as akteur har man fier de baas, minsken kamen foaral op har ôf.
Fig2b_Ortelius_detail_400x250
Yn dit nûmer: Fryslân 2020-6

Fantasy-eilân

De skipbrek dy't Venetiaan Nicolò Zeno yn 1380 ‘foarby Gibraltar’ meimakke, soarge dat er it rêde op Isola Frislanda. Syn neiteam, ek in Nicolò Zeno, beskreau it aventoer yn 1558, wêrnei't alle kartografen it yntekenen. It eilân ‘Friesland’ wie berne. Allinne: it bestie net.
5_Ronde_uitholling_400x250
Yn dit nûmer: Fryslân 2020-6

Robinson Crusoe ûntmaskere

Robinson Crusoe ken elkenien. Jacob Benckes ken gjinien. Mar: sûnder de lêste, in Fryske seeheld, hie Crusoe der net west. Hoe't dat sit? En wêr spilet it ferflechtsjen fan har ferhalen him ôf? Jan de Vries socht it út en stjitte op ferrassende oerienkomsten.