Fryslan mei juni 2022
Rengerspark 1924 Leeuwarden
Yn dit nûmer: Fryslân 2022-3

Tusken griene longen en stedsgrêft

Spanjaardslaan en Noordersingel hawwe in yntrigearjende skiednis. Ien dy’t begûn mei de Tachtichjierrige Oarloch. Mei de oanlis fan parken waard dizze westrâne fan Ljouwert yn de 19de en 20ste iuw in favoryt wenplak foar rintenierjende boeren, doktoaren en bankdirekteuren. Dy hienen wol wat sinten oer foar in fraaie filla.
Barentsz expeditieschip
Yn dit nûmer: Fryslân 2022-3

Hoe bou ik in skip?

Iuwenlang wie it in riedsel hoe’t Nederlanners yn de 16de en 17de iuw safolle flugger en goedkeaper as op oare plakken skippen bouwe koenen. Yn Harns is oan de hân fan in pear boarnen it plan opfette sa’n skip nei te bouwen. De inisjator, Gerald de Weerdt, fertelt hoe’t dat yn syn wurk gie en lûkt konklúzjes oer syn foargongers.
Tombe Folkert Harmens Kuipers
Yn dit nûmer: Fryslân 2022-3

It geheim fan Coopersburg

It ferhaal fan Folkert Kuipers en ‘syn’ Coopersburg yn Akkrum is bekend. Minder bekend is it mausoleum foar Folkert en syn leave frou Nettie de Graaff. It mausoleum is yngreven restaurearre, wêrby’t de dekplaten fan de grêftombes lichte waarden. Kloppet it ferhaal dat de kisten eins net pasten?
Wandborden aardewerk Makkum Jan Pieterszoon Coen
Yn dit nûmer: Fryslân 2022-3

Riedsel fan de buorden

Desennia lang bewarret it Fries Verzetsmuseum twa buorden mei teksten fan Jan Pietersz. Coen. Mar net ien wist wat se betsjutten, wêr’t se wei kamen, wat de famyljes Hepkema en Tichelaar dermei te krijen hienen. Oanhâldend speurwurk ûntraffelet de ôfkomst.