Fryslan mei juni 2022
FDL-1915b_400x250
Yn dit nûmer: Fryslân 2019-6

Domela as held

Foar arbeiders, boeren en ambachtslju wie Domela de held fan de hoop. Echt wie it leauwe dat it ta in revolúsje komme soe, dat dan de heilsteat ûntstie. En dan kin it âlde hynder fan it trekskip plak meitsje foar Harinxma – ‘en dan giet de swipe deroer’.
Het-Meer-199-Varenkamp_400x250
Yn dit nûmer: Fryslân 2019-6

It Domelaspoar werom

Op 17 augustus 1890 wie op in stik lân yn ‘t Meer, tusken It Hearrenfean en De Knipe, in ferneamd wurden meeting. It wie it wurk fan mûnder Yme Kuiper en boer Pier Haitses de Vries, oanhingers fan Domela. Har paden soenen elkoar faker kruse.
IMG_20180330_0028_400x250
Yn dit nûmer: Fryslân 2019-6

Domela-oord yn Beekbergen

Yn 1931 rjochte it Nationaal Arbeids-Secretariaat by Beekbergen it Ferdinand Domela Nieuwenhuis-oord op. It funksjonearre mei hoarten en stjitten in desennium, kaam yn de oarloch yn partikuliere hannen en ferdwûn. Inkeld wat snústerijen binne noch oer.
Domela_400x250
Yn dit nûmer: Fryslân 2019-6

Domela syn Jezusbyld

Op syn buro hie Domela in byldsje fan Jezus. Hy seach yn him foaral in sosjaal strider en seach himsels yn him werom. In strider foar de wierheid, foar de treflike minske. Ek syn oanhing seach Domela as in Kristus-figuer.