Fryslan juli aug

Heabroei

(22ste jiergong, nr. 4, july/augustus 2016)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Boeren ûngetiidzje net mear en dêrmei liket it begryp heabroei thús te hearren yn de skiednis. Fansels bestiet it ferskynsel noch hieltyd, mar lang net mear sa algemien as yn de jierren fyftich-sechtich. De ellinde dy’t it mei him meibrocht, is navenant ôfnommen.
cover

Baanbrekkend pleatse-ûndersyk

(22ste jiergong, nr. 3, maaie/juny 2016)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Byldbepalend ûnderdiel yn it Fryske lânskip is de boerepleats, sûnt lange tiid it stoere beaken fan sosjale, ekonomyske mar ek lânskiplike gearhing. Mar de pleatsen meitsje yn rap tempo plak foar boerderettes en smelle feeloadsen.
Fryslan ma apr 2016 1 pdf

Dramatyske klap op Murns

(22ste jiergong, nr. 2, maart/april 2016)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Goed santich jier nei de Twadde Wrâldoarloch is der noch altyd belangstelling foar. Nije oarlochsmusea (der is in Holocaustmuseum yn Amsterdam yn oprjochting), in net te stopjen stream boeken en ek ûndersyk nei de fleantugen dêr't in soad fan delstoart binne.
Fryslan jan feb 2016

In Hylper seereis

(22ste jiergong, nr. 1, jannewaris/febrewaris 2016)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Yn Museum Hindeloopen hinget it 18de-iuwske skilderij 'De ree van Hindeloopen' fan G.S. Hutting (sjoch omslach), mei dêrop twa skippen mei drokte oan board. Dit byld fan de ree fan Hylpen is ús frjemd en prikkelet de fantasy: wêr gienen dy skippen hinne?
Fryslan nov dec 2015

Liken as hûnefretten

(21ste jiergong, nr. 6, novimber/desimber 2015)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Der giet net in dei foarby of der stiet wol in archeologyske fynst yn de krante. Wat dêrby opfalt, is dat se almar spektakulêrder lykje te wurden: gefolch fan de ek yn dy kant fan wittenskip trochgeande publikaasje-'rat race'?
Fryslan sept okt 2015

'Doodendraad' - Dútske stroomtried kostet ek Fryske libbens

(21ste jiergong, nr. 5, septimber/oktober 2015)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Tusken april en augustus 1915 luts de Dútske besetter fan België in 350 kilometer lang triedstek, ûnder 2.000 Volt spanning, lâns de grins mei Nederlân. Dizze 'Doodendraad' sit net mear yn ús ûnthâld. 'Den draad' hat lykwols ek Fryske libbens koste; dêroer yn dizze Fryslân in ferslach fan Kees Bangma.