Praktykman Jan Timmer

(25ste jiergong, nr. 3, maaie/juny 2019)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Yn de desennia om 1900 hinne feroare it boerelânskip yn in soad opsichten troch in stream fan fernijingen.
Fryslan ma apr 2019low

In dûnseres en in skilder

(25ste jiergong, nr. 2, maart/april 2019)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

In opfallende pastel tusken de nije oanwinsten dy’t it Fries Museum dizze maitiid presintearret: Mata-Hari, skildere troch Piet van der Hem, benammen troch de fynst, ferline jier, fan in tsiental brieven fan de dûnseres oan de skilder.
Fryslan jan feb 2019 cover

Jappe Ippes, Hylper klippfiskpionier

(25ste jiergong, nr. 1, jannewaris/febrewaris 2019)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Klippfisk is in iuwenâlde metoade foar it konservearjen fan fisk. Pionier yn de produksje dêrfan, benammen yn Kristiansund (Noarwegen), wie de Hylper Jappe Ippes (1655-1718).
Fryslan nov dec 2018cover

Fereale yn gouden jierren

(24ste jiergong, nr. 6, novimber/desimber 2018)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

It Fries Museum hat hege ferwachtingen fan de útstalling Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw, oan it begjin fan it Rembrandtjaar 2019, en mei in stevige Fryske ynbring. It tema is goed keazen: twa ferneamde minsken, dy’t fereale op elkoar wurde en tsien jier lokkich by elkoar binne.
Fryslan sept okt 2018cover website

Joost Halbertsma, erflitter

(24ste jaargang, nr.5, september/oktober 2018)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Hieltyd minder Friezen krije it Frysk-eigene mei de brijleppel fan de Rimen en Teltsjes bybrocht. Sûnt in pear desennia is de sokkel ûnder dy monumintale ferhalen en fersen fan de Grouster bruorren Halbertsma weilutsen.
Fryslan juli aug 2018cover website

Lân fan Latyn

(24ste jiergong, nr. 4, july/augustus 2018)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

De universiteit fan Frjentsjer ferbyldet noch altyd in Fryske fantoompine. Mei University Campus Fryslân wurdt besocht om it ‘ferlern akademyske terrein’ foar de provinsje wat werom te winnen. Mar wat gie doe eins ferlern?