Nûmer 13 (1877)

 • W.B.S. Boeles, ‘De Friezen te Rome, naar aanleiding der berigten van Anastasius,’ De Vrije Fries 13 (1877) 1-16 .
 • J.G. Verstolk, ‘De Friezen in hun aard, karakter, opvoeding, kleeding, taal, levenswijze, zeden, enz. in den aanvang der negentiende eeuw,’ De Vrije Fries 13 (1877) 17-60.
 • J. Dirks, ‘Friesche Oudheden. I. De bronzen morgenster. II. Urnen en andere oude voorwerpen, in het begin der achttiende eeuw in Friesland gevonden en in Duitschland afgebeeld. III. IJzeren koeijen. IV. Oosterender oudheden,’ De Vrije Fries 13 (1877) 61-80.
 • W. Eekhoff, ‘Nieuwe berigten uit oude papieren omtrent Duco Martena, 1530-1605,’ De Vrije Fries 13 (1877) 81-90.
 • W.W. Buma, ‘Veroordeeling van Dr. Petrus van Cammingha, wegens het smaden en lasteren van het Landsbestuur,’ De Vrije Fries13 (1877) 91-96 .
 • J. Reitsma, ‘Johannes Hesener en Balthasar Cohlerus. Een episode uit den tijd der Labadisten in Friesland,’ De Vrije Fries 13 (1877) 97-148 .
 • Johan Winkler, ‘Een en ander over Friesche Eigennamen,’ De Vrije Fries 13 (1877) 149-204 & 241-343.
 • An., ‘Het Album van Hessel van Ostheim,’ De Vrije Fries 13 (1877) 205-207.
 • I. Holtmanns, ‘Inscriptien van verscheidene edelen in het stamboek van Hessel van Ostheim,’ De Vrije Fries 13 (1877) 208-216.
 • J. Dirks en E. Hooft van Iddekinge, ‘De Muntenvond van Beets in Friesland,’ De Vrije Fries 13 (1877) 217-234 .
 • W. Eekhoff, ‘De Geldersche en de Friesche stad Staveren, Stavoren, Steveren,’ De Vrije Fries 13 (1877) 235-238.
 • W. Eekhoff, ‘Nog iets tot lof van Caspar van Robles,’ De Vrije Fries 13 (1877) 239-240.
 • W. Eekhoff, ‘Het Proces van Heer Godschalk van Jongema en de Ingezetenen van Westergoo, van 1538,’ De Vrije Fries 13 (1877) 345-358.

Lêste online artikels