Nûmer 21 (1913)

 • J.S. Theissen, ‘Het Leeuwarder Blokhuis in de 16e eeuw,’ De Vrije Fries 21 (1913) 1-43 .
 • H.J. Busé, ‘Voor en na de Reformatie te IJlst,’ De Vrije Fries 21 (1913) 45-70.
 • H. Reimers, ‘San Michele, die Friesenkirche in Rom,’ De Vrije Fries 21 (1913) 71-78.
 • S. Wigersma Hzn., ‘Muntvondsten van vroeg-13de-eeuwsche halve obolen in Friesland,’ De Vrije Fries 21 (1913) 79-131 .
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Iets over de Kerkvoogdij-goederen in Friesland,’ De Vrije Fries 21 (1913) 133-149.
 • R. Visscher, ‘Friesche Bibliographie 1905-1908,’ De Vrije Fries 21 (1913) 151-169 .
 • G.A. Wumkes, ‘Een dagboek uit den Patriottentijd,’ De Vrije Fries 21 (1913) 171-210 .
 • J.S. van Veen, ‘Twee Visitatieverbalen der Commanderie van de Orde van St. Jan te Sneek,’ De Vrije Fries 21 (1913) 211-223.
 • Waling Dijkstra, ‘Friesche Spreekwoorden en Gezegden,’ De Vrije Fries 21 (1913) 224-291 .
 • P. de Clercq, ‘Ter nagedachtenis aan Mr. Ph. van Blom,’ De Vrije Fries 21 (1913) 292- 296 .
 • P. de Clercq, ‘Lijst der geschriften van Mr. Ph. van Blom betreffende Geschied-, Oudheid en Taalkunde,’ De Vrije Fries 21 (1913) 297-298.
 • S. Wigersma Hzn., ‘Verhaal van het ontstaan van den gedenkpenning op de vrijverklaring van Amerika in 1782,’ De Vrije Fries 21 (1913) 299-332 .
 • T.J. de Boer, ‘Jhr. Mr. Willem Carel Gerard van Eysinga,’ De Vrije Fries 21 (1913) 333- 336 .
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Een Torenklok van Jurjen Balthasar,’ De Vrije Fries 21 (1913) 337-347.
 • R. Visscher, ‘Friesche Bibliographie, 1909-1910,’ De Vrije Fries 21 (1913) 348-359 .
 • G.A. Wumkes, ‘Friesche kalenderkroniek over de jaren 1825-1842,’ De Vrije Fries 21 (1913) 361-400.
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Servaas Wigersma en het munt- en penningkabinet van het Friesch Museum,’ De Vrije Fries 21 (1913) 401-415.
 • L.A. Dokkum, ‘Het Sneeker Oud Kerkhof en de Gravinneweg,’ De Vrije Fries 21 (1913) 416-428.
 • G.A. Wumkes, ‘Het Sneeker Planetarium,’ De Vrije Fries 21 (1913) 429-436 .
 • H.L. van Wageningen, ‘Bij het portret van J.H.J. van Wageningen thoe Dekema,’ De Vrije Fries 21 (1913) 437-440.
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Vaatwerk met geometrisch ornament uit de terpen. Inwerking van de Hallstatt-kultuur op Friesland,’ De Vrije Fries21 (1913) 441-465.
 • R. Visscher, ‘Een Hollandsch-Russisch Woordenboekje uit 1813,’ De Vrije Fries 21 (1913)466-467 .
 • G.A. Wumkes, ‘De lijkpredikatie over pastoor Korte (1775),’ De Vrije Fries 21 (1913) 468-471.
 • J. de Jong, ‘Ter nagedachtenis aan pastoor J.A. Scholten,’ De Vrije Fries 21 (1913) 471-473 .
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Een laatste brief van Lourens Alma Tadema,’ De Vrije Fries 21 (1913) 473-475 .
 • G.A. Wumkes, ‘Een nieuwe Friesche grammatica,’ De Vrije Fries 21 (1913) 475-476 .
 • An., ‘De terp te Ferwerd en het kasteel Herjuwsma-State,’ De Vrije Fries 21 (1913) 477-478 .
 • R. Visscher, ‘Friesche Bibliographie, 1911-1912,’ De Vrije Fries 21 (1913) 479-488.
 • —, ‘Verslag van den secretaris van het Friesch Genootschap over het jaar 1911-12,’ De Vrije Fries 21 (1913) 489-492 .
 • —, ‘Ledenlijst van het Friesch Genootschap,’ De Vrije Fries 21 (1913) 493-500 .
 • —, ‘Verslag van den conservator van het Friesch Museum over het jaar 1912, met lijsten der voornaamste aanwinsten,’ De Vrije Fries 21 (1913) 501-519.
 • —, ‘Lijst der Genootschappen, die in correspondentie staan met het Friesch Genootschap,’ De Vrije Fries 21 (1913) 520-523.

Lêste online artikels