Nûmer 9 (1862)

 • L.Ph.C. van den Bergh, ‘Lijst van oorkonden, die in het Charterboek van Friesland ontbreken. Eerste gedeelte, 753-1300,’ De Vrije Fries 9 (1862) 1-23 In De Vrije Fries niet vervolgd; zie G. Colmjon, Register van oorkonden die in het Charterboek van Friesland ontbreken, Leeuwarden 1883.
 • W. Eekhoff, ‘Voorlezing over het leven en de verdiensten van Caspar van Robles, en de lotgevallen van de voor hem opgerigte gedenkzuil, op den zeedijk nabij Harlingen,’ De Vrije Fries 9 (1862) 24-64.
 • W.W. Buma, ‘De oude Friesche drinkhoorn van den patroon van Roordahuizum,’ De Vrije Fries 9 (1862) 65-77 , 206  .
 • R. Posthumus, ‘Lijst en korte opheldering van eenige Friesche woorden, spreekwoorden en spreekwijzen (vervolg),’ De Vrije Fries9 (1862) 78-83.
 • Ph. van Blom, ‘Thinzen oer ‘e spelwize fen ‘e Frysce tael,’ De Vrije Fries 9 (1862) 84-98.
 • W.J.C. van Hasselt, ‘Een onuitgegeven gedicht van Balthasar Bekker,’ De Vrije Fries 9 (1862) 99-102 .
 • A. Telting, ‘Redevoering over het Kruisbroeders Klooster, te Franeker,’ De Vrije Fries 9 (1862) 103-128 .
 • J. van Vloten, ‘Friesche briefwisseling van October 1576 tot Augustus 1577,’ De Vrije Fries 9 (1862) 129-176.
 • W.W. Buma, ‘Des bisschops eerste geregt, of Aleph van Alewa en Anna van Deeckema,’ De Vrije Fries 9 (1862) 177-206.
 • J.H. Halbertsma, ‘Rinse Posthumus, in leven kerkleeraar onder de hervormde gemeenten van Waaxens en Brantgum,’ De Vrije Fries 9 (1862) 207-269.
 • J.H. Halbertsma, ‘(Aanhangsel). De plaatsnamen Ternaard, Ameland, Sneek en Waaxens,’ De Vrije Fries 9 (1862) 270-271.
 • J. van der Zwaag, ‘Hulde aan de nagedachtenis van Rinse Posthumus,’ De Vrije Fries 9 (1862) 272-294.
 • W.W. Buma, ‘Berigt wegens den storm in den nacht tusschen den 20 en 21 November 1776 (Volgens het handschrift van mr. Lollius Adema, in leven Secretaris van Wijmbritseradeel, te Sneek. 1776),’ De Vrije Fries 9 (1862) 295-300.
 • J.H. Halbertsma, ‘Petrus Wierdsma, Petrus Brantsma en Eelke Meinderts,’ De Vrije Fries 9 (1862) 301-326 .
 • J.H. Halbertsma, ‘De Friezen in Engeland onder de Romeinen,’ De Vrije Fries 9 (1862) 327-328.
 • I. Telting, ‘Over de sporen van Oud-Germaansch strafregt in de Germania van Tacitus,’ De Vrije Fries 9 (1862) 329-372 .
 • Karel von Richthofen, ‘De belangrijkheid van de kennis der Friesche geschiedenis en van het Oud-Friesche regt voor het tegenwoordige Duitschland. Met eene inleiding, medegedeeld door W. Eekhoff,’ De Vrije Fries 9 (1862) 373-386 .
 • W.W. Buma, ‘Ephemerides Leovardienses of Leeuwarder aanteekeningen van den notaris Anthonius Joostzoon, 1566-1568,’ De Vrije Fries 9 (1862) 387-440.

Lêste online artikels