Nûmer 5 (1850)

 • M. de Haan Hettema, ‘Opgraving en bewaring van oudheden,’ De Vrije Fries 5 (1850) 1-21.
 • M. de Haan Hettema, ‘Berigt omtrent eene muurschildering in de Sint Martens-kerk te Bolsward,’ De Vrije Fries 5 (1850) 22-28 .
 • J. Dirks, ‘De togten der Friezen, onder Karel den Grooten, tegen de Wilten en Avaren, in de jaren 789 en 791,’ 5 (1850) 29-52 .
 • J. Dirks, ‘De Friezen voor Aken, in 1248,’ De Vrije Fries 5 (1850) 53-70 .
 • J.G. Ottema, ‘Verslag over eenige handschriften der Chronijk van Worp van Thabor (vervolg),’ De Vrije Fries 5 (1850) 71-85 .
 • J. van Leeuwen, ‘Hulde aan Eise Eisinga,’ De Vrije Fries 5 (1850) 86-96 .
 • A. Winkler Prins, ‘Radbout de Eerste, beschouwd als vertegenwoordiger van het Friesche volk,’ De Vrije Fries 5 (1850) 97-120 .
 • J.H. Beucker Andreae, ‘Eenige mededeelingen omtrent Joachim Hopperus, en de briefwisseling tusschen hem en Viglius ab Aytta,’ De Vrije Fries 5 (1850) 121-143.
 • J. van Leeuwen, ‘Herinnering aan Ulbe Aylva van Burmania,’ De Vrije Fries 5 (1850) 144-162.
 • Eyck tot Zuilichem, ‘Beschouwing van den bouwtrant van eenige kerken in Friesland,’ De Vrije Fries 5 (1850) 163-170 .
 • J. Dirks, ‘Bijdragen tot de Munt- en Penningkunde van Friesland (vervolg),’ De Vrije Fries 5 (1850) 171-192.
 • L.H.W. van Aylva Rengers, ‘Verhandeling over de benaming van Vrije Friezen,’ De Vrije Fries 5 (1850) 193-225.
 • C.M.A. Simon van der Aa, ‘Het verraad, door Jacob Donker aan eenige Friesche Edelen gepleegd, in het jaar 1567,’ De Vrije Fries5 (1850) 226-231.
 • J. van Leeuwen, ‘Herinnering aan het geslacht Sirtema van Grovestins’, 5(1850) 232-255 .
 • Van Grovestins, ‘Journaal van de coursen, gedaan in de laatste campagne, anno 1712, door den Heer Lieutenant Generaal Van Grovestins’, 5(1850) 256-276.
 • L.J.F. Janssen, ‘Over de St. Maartens-steen te Bolsward,’ De Vrije Fries 5 (1850) 277-312.
 • M. de Haan Hettema, ‘Levensberigt van Aggaeus Albada,’ De Vrije Fries 5 (1850) 313-337 .
 • L.J.F. Janssen, ‘Het Hunebed te Rijs, in Gaasterland,’ De Vrije Fries 5 (1850) 338-350.
 • An., ‘De Gildehoren en het Grootveerschippers Gild te Harlingen,’ De Vrije Fries 5 (1850) 351-359.
 • An., ‘Drinkhoren van het Sint Antonis-Gild,’ De Vrije Fries 5 (1850) 360.
 • J. van Leeuwen, ‘De Generaal Hans Willem Baron van Aylva en zijn geslacht,’ De Vrije Fries 5 (1850) 361-389.

Lêste online artikels