Nummer 11 (1868)

 • W. Eekhoff, ‘Friesland in 1815. Historische Bijzonderheden omtrent de deelneming der Friezen aan de volkswapening en de krijgsbedrijven bij Quatrebras en Waterloop 11 (1868) 1-84 .
 • —, Aanteekeningen en Bijlagen,’ De Vrije Fries 11 (1868) 85-144.
 • J.H. Halbertsma, ‘De Friesche Kerk te Rome, S. Michele in Borgo,’ De Vrije Fries 11 (1868) 145-186 .
 • J.H. Halbertsma, ‘Ophelderingen, Toevoegsel en Aanteekening,’ De Vrije Fries 11 (1868) 185-192 .
 • W.W. Buma, ‘Mededeeling omtrent den oorsprong en de beteekenis van de benaming: het Moordjaar, voor het 63ste levensjaar,’ De Vrije Fries 11 (1868) 193-201 .
 • I. Telting, ‘De Statuten en Privilegiën van het Schuttersgild te Franeker’, 11 (1868) 203-236.
 • J. Dirks, ‘Hoe een Fries, in het jaar 1564, om de hand van Koningin Elisabeth van Engeland vrijt,’ De Vrije Fries 11 (1868) 237-267.
 • L.J.F. Janssen, ‘Nog iets over de Grafzerk te Rinsumageest van het jaar 1341’, De Vrije Fries 11 (1868) 268-270 .
 • An., ‘Prof. Hidde Halbertsma, P.M.,’ De Vrije Fries 11 (1868) 271-272.
 • W. Eekhoff, ‘Geschied- en Letterkundige Nalatenschap van Simon Abbes Gabbema, Historieschrijver van Friesland. Naamlijst van de door hem bijeengebragte handschriften, historische stukken, brieven enz. in bezit van heeren voogden van het Old Burger-Weeshuis, als voogden van het Gabbema-gasthuis te Leeuwarden, in Mei 1854 in bewaring en gebruik overgedragen aan het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Met eene levensschets van Gabbema,’ De Vrije Fries 11 (1868) 273-338 met naschrift in 12 (1873) 222 .
 • W. Eekhoff, ‘Lijst van de opvolgende Lands Historieschrijvers van Friesland,’ De Vrije Fries 11 (1868) 339-342 .
 • W. Eekhoff, ‘Hulde der Regeering van Leeuwarden aan Ubbo Emmius, niet in naam, maar metderdaad Historieschrijver van Friesland,’ De Vrije Fries 11 (1868) 343-346.
 • J. Dirks, ‘Het Bier-oproer te Leeuwarden, in 1487,’ De Vrije Fries 11 (1868) 347-376.
 • J. Dirks, ‘Een Noord-Friesche Schoolmeester. Levensschets van Christiaan Peter Hansen, van het eiland Sylt,’ De Vrije Fries 11 (1868) 377-392.
 • W.W. Buma, ‘Wybe Saeckles, Schepen van Leeuwarden, overgegaan tot de Geldersche partij, wegens majesteitsschennis door het Hof veroordeeld tot den zwaarde, 1516,’ De Vrije Fries 11 (1868) 393-394 .
 • W. Bisschop, ‘De slag bij Heiligerlee, 1568,’ De Vrije Fries 11 (1868) 395-462.

Laatste online artikelen