Nummer 7 (1856)

 • J. van Leeuwen, ‘Verslag van een Handschrift, nagelaten door den Heer F.D. Fontein,’ De Vrije Fries 7 (1856) 1-40 .
 • H.O. Feith, ‘Dagboek of Aanteekeningen van Dr. Georgius Westendorp, 1566-1578,’ De Vrije Fries 7 (1856) 41-73.
 • A. Telting, ‘De Sint Maartens kerk te Franeker. Oorkonden en berigten uit het oudste kerkenboek te Franeker,’ De Vrije Fries 7 (1856) 74-108.
 • A. Telting, ‘Het leven van Jan Willem de Crane,’ De Vrije Fries 7 (1856) 109-194.
 • W.W. Buma, ‘Hulptroepen uit Harlingen naar Zweden gezonden in 1609,’ De Vrije Fries 7 (1856) 195-202.
 • J.G. Ottema, ‘Aanteekeningen’. 7 (1856) 203-204.
 • W.W. Buma, ‘Nadere aanteekening’. 7 (1856) 204.
 • J.K.J. de Jonge, ‘Inlichtingen omtrent de staatkundige betrekkingen tusschen Nederland en Zweden, in de jaren 1592-1609,’ De Vrije Fries 7 (1856) 205-256.
 • H.B. van Sminia, ‘Juw Hettes Dekema, de laatste Potestaat in Friesland,’ De Vrije Fries 7(1856) 257-273 .
 • U.A. Evertsz, ‘Frisiaca,’ De Vrije Fries 7 (1856) 274-296 .
 • J. Dirks, ‘Severinus Feyta, of Leuven in 1542 door Maarten van Rossem berend. Eene voorlezing met aanteekeningen,’ De Vrije Fries 7 (1856) 297-323.
 • W. Eekhoff, ‘Geschiedenis van de zamenstelling en uitgave van het Groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland, benevens Levensschetsen van de bewerkers G.F. Baron thoe Schwartzenberg, Dr. Nicolaas Tholen en Mr. J.F.M. Herbell, met nog twee Bijvoegselen,’ De Vrije Fries 7 (1856) 324- 361.
 • W. Eekhoff, ‘Betoog, dat de eerste druk van de Oude Friesche Wetten, bezorgd door Heer Hidde Cammingha, omstreeks den jare 1484 is gedrukt te Leeuwarden. Als eene nieuwe bijdrage tot de geschiedenis van de Boekdrukkunst in Nederland, bij gelegenheid der Typographische Tentoonstelling op het Costersfeest te Haarlem, in 1856,’ De Vrije Fries 7 (1856) 362-378.
 • W.W. Buma, ‘Geene Heerlijkheden in Friesland, of Dr. Sikke Dekema en Mammema-state te Jellum,’ De Vrije Fries 7 (1856) 379-394.

Laatste online artikelen