Nummer 53 (1973)

  • W. Dolk, ‘Rondom het broodoproer,’ De Vrije Fries 53 (1973), pp. 7-14.
  • W. Dolk, ‘Het broodoproer in Leeuwarden,’ De Vrije Fries 53 (1973), pp. 15-26.
  • G. Bakker, ‘It politike klimaet yn Fryslan yn de jierren 1840-’50,’ De Vrije Fries 53 (1973), pp. 27-31.
  • J.J. Spahr van der Hoek, ‘Ekonomy yn it ûnlân,’ De Vrije Fries (1973), pp. 33-41.
  • J.J. Kalma, ‘De Kerk en het broodoproer,’ De Vrije Fries 53 (1973), pp. 43-51.
  • Freark Dam, ‘Fansiden, mar wol oan ‘e goede kant. Harmen Sytstra en it jier 1848,’ De Vrije Fries 53 (1973), pp. 53-57.
  • S.J. van der Molen, ‘Ta in ‘Fryske Mythology’,’ De Vrije Fries 53 (1973), pp. 57-66.
  • G. Elzinga, ‘De opkomst van de belangstelling voor de archeologie van Friesland,’ De Vrije Fries 53 (1973), pp. 68-80.
  • G. van Slooten-Kaan en T.P. Straat-Osinga, ‘150 Jaar mode en dracht. Overzicht van de vrouwenkleding in Friesland 1750-1900 (II),’ De Vrije Fries 53 (1973), pp. 81-96.
  • A.J. Wijnsma, K. Sikkema, H. Kingmans, S. Sybrandy, G. Elzinga, Regn. Steensma, J.F. Stallinga, G. Bakker, J.J. Kalma en S.J. van der Molen, ‘Panorama van Friesland in 1972,’ De Vrije Fries 53 (1973), pp. 97-111.

Laatste online artikelen