Nummer 91 (2011)

  • Wijnand W. Mijnhardt, Onderwijs en wetenschap in de Franse tijd, De Vrije Fries 91 (2011), 9-22
  • Willem Frijhoff, Verlichte kaalslag in Europa?, De academische herstructurering rond de Revolutietijd en haar gevolgen, De Vrije Fries 91 (2011), 23-46
  • Pieter Caljé, Dalende studentenaantallen en de ondergang van de Franeker academie, De Vrije Fries 91 (2011), 47-66
  • Klaas van Berkel, ‘Arm Franeker’, Adriaan Gilles Camper en het echec van de lobby voor de Franeker universiteit, De Vrije Fries91 (2011), 67-82
  • Philippus Breuker, Fries met de Friezen, Prof. J.W. de Crane (1758–1842) en zijn ‘aangenomen vaderstad’, De Vrije Fries 91 (2011), 83-98
  • E. Wybenga-van Aken, ‘Eene inrigting van den tweeden rang’, Het Rijks Athenaeum te Franeker (1815–1843) , De Vrije Fries 91 (2011), 99-112
  • Goffe Jensma, Twee eeuwen met, twee eeuwen zonder, De Franeker universiteit voor en na 1811, De Vrije Fries 91 (2011), 113-124
  • Hester de Boer, De invloed van het ontbreken van een universiteit in Fryslân op de schoolprestaties, De Vrije Fries 91 (2011), 125-140
  • Philippus Breuker, Een overzicht van de geleerdheid in Friesland in het jaar 1807, De Vrije Fries 91 (2011), 141

Laatste online artikelen