Nummer 12 (1873)

 • W. Eekhoff, ‘Voorlezing over het leven van Dr. Justus Hiddes Halbertsma en zijne verdiensten omtrent geschiedenis, taal- en letterkunde, vooral van Friesland. Uitgesproken in de Vergadering van het Friesch Genootschap van 22 April 1869,’ De Vrije Fries12 (1873) 1-38 .
 • —, ‘Brief over Dr. J.H. Halbertsma, van Mr. B.W.A.E. Baron Sloet tot Oldhuis,’ De Vrije Fries 12 (1873) 39-49.
 • —, ‘Aanteekeningen 1-13,’ De Vrije Fries 12 (1873) 51-64.
 • —, ‘Bijlagen: testament en lijsten van zijn geschriften,’ De Vrije Fries 12 (1873) 65-80 .
 • Johan Winkler, ‘De bruidshoogten op het Noord-Friesche eiland Sylt, of het wonder van Eidum. Eene oude vertelling in rijm gebracht door C.P. Hansen,’ De Vrije Fries 12 (1873) 81-133.
 • W.W. Buma, ‘Wandeling langs de Friesche kust kort na den Watervloed van 1825,’ De Vrije Fries 12 (1873) 135-156 .
 • G.A. Six, ‘Het Slot Wiardastate te Goutum bij Leeuwarden, met de Schilderijen, Oudheden enz. daarin aanwezig,’ De Vrije Fries 12 (1873) 157-214.
 • W. Eekhoff, ‘De edelmoedige wijze, waarop Hertog George van Saksen in 1504 aan Friesland eene nieuwe regeling van de Justitie en Politie schonk,’ De Vrije Fries 12 (1873) 215-222.
 • J.G. Ottema, ‘Verslag omtrent een overoud Handschrift, bij het Friesch Genootschap uitgebragt,’ De Vrije Fries 12 (1873) 223-242 .
 • J. Dirks, ‘De Angel-Saksen en hunne Oudste Munten (sceattas). Eene geschied- en penningkundige proeve, naar aanleiding van vonden dier munten en van Frankische saigas, in de Nederlanden en bijzonder in Friesland, gedurende de laatste jaren, geschied,’ De Vrije Fries 12 (1873) 243-315 .
 • A. Bloembergen, ‘De verdediging van Friesland in 1672,’ De Vrije Fries 12 (1873) 317-336.
 • W.W. Buma, ‘Schiermonnikoog, de Lauwers, de Scholbalg,’ De Vrije Fries 12 (1873) 337-412 .
 • Hooft van Iddekinge, ‘Aanteekeningen betreffende en opmerkingen naar aanleiding van eene huisvormige Germaansche Lijk-urne, gevonden te Paterswolde,’ De Vrije Fries 12 (1873) 413-428.
 • W. Eekhoff, ‘Petrus Wierdsma Uitgever van de Oude Friesche Wetten’, 12 (1873) 429-436 .
 • Johan Winkler, ‘Een noordfriesche brief en een noordfriesch vers,’ De Vrije Fries 12 (1873) 437-450.
 • R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘Twee onuitgegeven brieven van Cunerus Petri, bisschop van Leeuwarden,’ De Vrije Fries 12 (1873) 451-454.
 • J. Nanninga Uiterdijk, ‘Manslag in het Klooster Mariëngaarde, in 1543’, 12 (1873) 455-456.
 • J.I. van Doorninck, ‘Onuitgegeven brief van Sicco van Goslinga,’ De Vrije Fries 12 (1873) 457-468.

Laatste online artikelen