Nummer 17 (1890)

  • A.J. Andreae , ‘Bijlagen, Aanteekeningen en Register op het verzet der Friezen tegen de Spaansche dwingelandij,’ De Vrije Fries17 (1890) 1-112.
  • W.K.J. Schoor, ‘De praehistorische honden der terpen,’ De Vrije Fries 17 (1890), 113-141.
  • J. Dirks, ‘De vondst van gouden voorwerpen en gouden Merovingische munten te Dronrijp,’ De Vrije Fries 17 (1890) 143-164 .
  • F.G. Slothouwer, ‘De wording van het college der Gedeputeerde Staten in de provincie Friesland,’ De Vrije Fries 17 (1890) 165-236.
  • G.H. van Borssum Waalkes, ‘De Tien Geboden, naar een handschrift uit de Provinciale Bibliotheek van Friesland,’ De Vrije Fries17 (1890) 237-324 .
  • U.Ph. Boissevain, ‘Romeinsche steen, te Beetgum gevonden,’ De Vrije Fries 17 (1890) 325-337.
  • J.G. van Blom J.Gz., ‘Overzicht van de inrichting en de bevoegdheid der plaatselijke besturen in Friesland, sedert 1795,’ De Vrije Fries 17 (1890) 341-424 .
  • W.B. S. Boeles, ‘Franciscus Meinardus, hoogleeraar in de rechten te Poitiers,’ De Vrije Fries 17 (1890) 425-435 .
  • J.E. Heeres, ‘Een manuscript van een Oud Friesch Kronijkje, berustende op het Rijksarchief te Groningen,’ De Vrije Fries 17 (1890) 437-448.

Laatste online artikelen