Nummer 4 (1846)

 • J.G. van Blom, ‘Wobbel fen Smelle-Ie,’ De Vrije Fries 4 (1846) 1-19 .
 • Daam Fockema, ‘Over de grenzen van Friesland, in onderscheidene tijdvakken,’ De Vrije Fries 4 (1846) 20-33.
 • J. Dirks, ‘Bijdragen tot de Munt- en Penningkunde van Friesland (vervolg),’ De Vrije Fries 4 (1846) 34-69 .
 • M. de Haan Hettema, ‘Maatschappelijke toestand, regts- en verdedigingswezen, van het vroegere Friesland,’ De Vrije Fries 4 (1846) 70-93.
 • R. Posthumus, ‘Eene lijst en korte opheldering van eenige Friesche woorden, spreekwoorden en spreekwijzen (vervolg),’ De Vrije Fries 4 (1846) 94-104.
 • J.G. Ottema, ‘Over den loop der rivieren door het land der Friezen en Batavieren, in het Rorneinsche tijdperk,’ De Vrije Fries 4 (1846) 105-182.
 • J.G. Ottema, ‘Redevoering over het ontstaan der Zuiderzee,’ De Vrije Fries 4 (1846) 183-214.
 • Daam Fockema, ‘Voorlezing over de vorming van de Zuiderzee,’ De Vrije Fries 4 (1846) 215-224.
 • G.T.N. Suringar, ‘Dichterlijke brief van Jancko Douwama, Friesch Edelman,’ De Vrije Fries 4(1846) 225-242.
 • Daam Fockema, ‘Bijdrage over de watertogten der Romeinen door Friesland, en dezer invloed op den waterstaat aldaar,’ De Vrije Fries 4 (1846) 243-253 .
 • M. de Haan Hettema, ‘Wat zijn de zeven zeelanden van Friesland?,’ De Vrije Fries 4 (1846) 254-264 .
 • Daam Fockema, ‘Bijdrage over de afkomst van Ernst Willem Higt,’ De Vrije Fries 4 (1846) 265-268.
 • M. de Haan Hettema, ‘De Godsoordeelen in Friesland,’ De Vrije Fries 4 (1846) 269-305.
 • R. Posthumus, ‘Eene lijst en korte opheldering van eenige Friesche woorden, spreekwoorden en spreekwijzen (vervolg),’ De Vrije Fries 4 (1846) 306-320.
 • J. Dirks, ‘Bijdragen tot de Munt- en Penningkunde van Friesland (vervolg),’ De Vrije Fries 4 (1846) 321-378 .
 • J.D. Ankringa, ‘Het voordeel, hetwelk de Friezen trokken uit de overheersching van Albrecht van Saxen,’ De Vrije Fries 4 (1846) 379-397.
 • J.G. van Blom, ‘Ljaecht,’ De Vrije Fries 4 (1846) 398-499.
 • J.C.W. le Jeune, ‘Brief van den Heer Mr. J.C.W. le Jeune aan den Heer Dr. J.G. Ottema,’ De Vrije Fries 4 (1846) 400-410.
 • J.G. Ottema, ‘Antwoord van den Heer Dr. J.G. Ottema aan den Heer Mr. J.C.W. le Jeune,’ De Vrije Fries 4 (1846) 411-420.

Laatste online artikelen